Facebook

Temnota - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu temnota.

Význam: Absence světla, tma, tmavá atmosféra.

temnota

Absence světla, stav nebo místo, kde je tma nebo velmi tmavé šero.

tma

Absolutní nebo částečná osvětlenost nulou, černá úplná tma.

černava

Černava je druh vodního ptáka s černou barvou peří, který žije ve sladkovodních jezerech.

světlo

Světlo je zdroj energie, který nás osvěcuje a dává nám čas a směr. Je to také symbol poznání, radosti a naděje.

neurčitost

Neurčitost je stav nebo vlastnost, kdy nelze určit, definovat nebo stanovit něco s jistotou.

nezřetelnost

Nezřetelnost je stav, kdy je něco nejasné, nečitelné nebo nesrozumitelné.

záhadnost

Záhadnost je stav nejasnosti nebo tajemství, které je obtížné vysvětlit nebo pochopit.

nevědomost

Nevědomost je stav, ve kterém člověk nemá potřebné informace, znalosti nebo dovednosti.

nevzdělanost

Nevzdělanost je stav, kdy člověk nemá dostatek vědomostí a dovedností, které by byly potřeba pro úspěšnou integraci do společnosti.

zaostalost

Zaostalost je zpoždění v rozvoji, které způsobuje, že dítě nepostupuje tak rychle jako jeho vrstevníci.

neosvícenost

Neosvícenost je stav, kdy je osoba nebo skupina lidí ignorující obecně uznávané pravdy, principy, myšlenky nebo vědomosti.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

zlo

Zlo je užíváno pro označení něčeho, co je špatné, destruktivní, ďábelské nebo kruté.

temno

Temno je stav, kdy není žádné světlo nebo barva; může být fyzické nebo psychické a symbolizuje tajemno, nejistotu a strach.

nejistota

Nedostatek jistoty; stav nejistoty, nejistého očekávání, nejistého myšlení nebo nejistého chování.

Podobná synonyma

nechat projít (světlo)

Povolit světlo aby prošlo skrz něco, čímž se tvoří odraz nebo stíny.

nedostatek síly

Nedostatek síly se označuje jako slabost, která ztěžuje fyzickou činnost, často související s únavou a oslabením.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

vyzařovat (světlo)

Vyzařovat znamená odrážet nebo oscilovat světlo nebo jinou energii.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

plné světlo

Plné světlo je přirozené světlo, které je ideálně rozptýlené a poskytuje jasné a dokonale uspořádané osvětlení.

linout se (světlo)

Linout se znamená rozptýlit se, rozlit se jako světlo.

dopadat <kam> (světlo)

Odrážet se (od něčeho): odrážet se od něčeho jako světlo nebo paprsky.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.

oslepující (světlo)

Oslepující světlo je silné světlo, které způsobuje, že lidé nebo zvířata na krátkou dobu ztratí zrak.

přenos (síly)

Přenos (síly) je pohyb energie nebo síly z jednoho místa na druhé.

prozatímní (světlo)

Prozatímní světlo je dočasné osvětlení, které může být použito k dočasnému osvětlení místnosti nebo k dočasnému zlepšení viditelnosti.

odrážet (světlo)

Odrážet znamená vracet světlo zpět od povrchu, který je osvícen.

ztlumit (světlo)

Snížit jas světla, aby bylo méně intenzivní.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

zhasnout (světlo)

Zhasnout znamená vypnout světlo, udělat tmu.