Facebook

Stačit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu stačit.

Význam: Stačit: být dostatečný, vyhovovat či plnit požadavky; být dostatečně silný či dostatečně velký.

dostačovat (plat)

Dostačovat znamená vyhovovat, být dostatečným a pokrýt potřebu nebo očekávání; ve finančním smyslu to znamená být dostatečným na zaplacení požadované částky.

postačovat

Postačovat znamená stačit, být dostatečné.

zvládnout (práci)

Zvládnout (práci) znamená splnit ji úspěšně a bez problémů.

vyrovnávat se (s úkolem)

Vyrovnávat se s úkolem znamená jednat s ním s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

vystačit (s podporou)

Vystačit (s podporou) znamená najít si dostatečný prostředek pro přežití nebo uspokojení potřeb s minimálními zdroji.

vyjít <s čím>

Vyjít s čím: dosáhnout dohody nebo vyřešit situaci, často používané v souvislosti s problémy.

dosáhnout

Dosáhnout znamená dokázat nebo získat něco, co se zpočátku zdálo být nepřístupné nebo nedosažitelné.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

přemoci

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

dokázat <co>

Dokázat: schopnost prokázat/doložit pravdivost, platnost nebo úspěšnost něčeho.

zastat <co>

Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

zmoci

Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

poradit si <s čím>

Poradit si znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

osvojit si <co>

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

naučit se

Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

Podobná synonyma

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

šidit <koho>

Šidit: projevovat nespravedlivost, úmyslně uškodit jinému člověku, zneužít jeho slabosti nebo situace.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho/její úzkost, hněv nebo vztek, aby se cítili lépe.

ovládnout

Mít nad něčím plnou kontrolu, být schopným ovládat nebo řídit.

dosáhnout (výsledku)

Dosáhnout znamená dosáhnout zamýšleného cíle nebo výsledku.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

opít <koho>

Opít se či opít někoho znamená vypít takové množství alkoholu, aby dotyčný upadl do stavu opilosti.

přemoci <co>

Přemoci znamená porazit, vzdorovat a zvítězit nad něčím.

přenést <co na koho>

Přenést znamená převést něco na někoho jiného.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

zadržet <komu> (plat)

Zadržet (plat) znamená odmítnout či odložit přijetí či vyplacení částky, kterou bylo určeno.

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

chytit <koho n. co>

Získat nebo uchopit, často fyzicky, někoho nebo něco.

vyhodit <koho>

Vyhodit znamená propustit nebo odejmout někoho z původního místa nebo situace.

zastat se

Zastat se znamená podpořit někoho, stát se jeho obhájcem nebo pomoci mu v obtížných situacích.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

vyplatit <koho>

Uhradit částku, kterou je komu náleženo, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

nalíčit <co na koho>

Nalíčení je způsob, jak se zvýraznit přirozený vzhled pomocí kosmetiky, aby vynikl a byl zdůrazněn.

utýrat <koho>

Utýrat znamená fyzicky nebo psychicky týrat člověka; ubližovat, zneužívat, zastrašovat nebo omezovat jeho svobodu.

uspokojit <koho>

Splnit požadavky, potřeby nebo očekávání někoho, aby byl/a spokojen/a.

nahnat <koho kam>

Nahnat se vyjadřuje jako donutit někoho jít někam, přimět někoho k něčemu, obvykle s násilím.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

hledět si <koho>

Hledět si někoho znamená pečovat o něj, pečovat o jeho dobro a dobře se o něj starat.

vrhnout se <na koho>

Rozhodnout se něco udělat a okamžitě se do toho pustit.