Facebook

Pokárat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu pokárat <koho>.

Význam: Pokárat znamená udělit někomu trest za jeho chování nebo prohřešek.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco je ukázat mu jeho chybu nebo ho za něco vyčítat.

varovat

Varovat znamená upozornit na nebezpečí či riziko a nabádat k přijetí opatření k jeho zabránění.

Podobná synonyma

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

dát <co komu> (pod nátlakem)

Dát někomu něco pod nátlakem znamená použít donucovací prostředky, aby člověk poskytl to, co se od něj požaduje.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělit nějakou informaci někomu.; max. 120 znaků

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

zakázat <co komu>

Zakázat znamená omezit nebo zakázat určitou činnost nebo používání něčeho.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

přitěžovat <komu>

Přitěžovat znamená přidělovat nebo přikládat nějakou zátěž nebo úkol, který má být vykonán.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

domluvit

Domluvit se znamená dohodnout se a dosáhnout společného souhlasu.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

určit <co komu>

Určit : určit, co komu patří nebo co konkrétní osobě vyplývá z dané situace či okolností.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.

domluvit se

Domluvit se znamená dosáhnout shody mezi dvěma nebo více stranami na konkrétním tématu.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

hnusit se <co komu>

Hnusit se: představovat si něco odporuplného, nechutného nebo odpudivého o někom nebo něčem.

odloudit <komu> (ženu)

Odloudit někoho znamená unést ho nebo ho násilím odvést. Nejčastěji se týká odloudění ženy.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo doplnit něčemu energii nebo informace. V kontextu mezi lidmi znamená nabít někomu motivaci, energii nebo odvahu.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.