Facebook

Naučit se - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu naučit se.

Význam: Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

osvojit si

Osvojit si něco znamená získat a užívat si to jako své - získat schopnosti, dovednosti, zvyky, postoje nebo myšlenky.

nastudovat

Připravit se na danou situaci či téma studiem informací a zdrojů.

poznat

Získat, dozvědět se nebo pochopit informace o něčem nebo někom.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

přemoci

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

dokázat <co>

Dokázat: schopnost prokázat/doložit pravdivost, platnost nebo úspěšnost něčeho.

zastat <co>

Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

stačit

Stačit: být dostatečný, vyhovovat či plnit požadavky; být dostatečně silný či dostatečně velký.

zmoci

Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

poradit si <s čím>

Poradit si znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

osvojit si <co>

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

Podobná synonyma

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci jim v něčem, co dělají, aby dosáhli úspěchu.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout znamená zamítnout, zrušit nebo zavrhnout žádost, návrh nebo požadavek.

napomínat <koho>

Napomínat znamená vybízet nebo povzbuzovat ke správnému chování a jednání.

vysvobodit <koho> (penězi)

Vysvobodit někoho penězi znamená zaplatit jeho dluhy a ušetřit ho od finančního strádání.

zadat <co pro koho>

Zadat co pro koho znamená obdržet informace od určité osoby nebo skupiny o čemkoliv, co potřebujete vědět.

oblbovat <koho>

Oblbovat : projevovat náklonnost a lásku, zvyšovat jeho oblíbenost.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

zdržovat <koho>

Zdržovat se znamená provádět činnosti, které oddalují cíl nebo zpomalují proces. Často se používá k popisu odkládání nebo odkládání činností nebo povinností.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

zjednávat <pro koho co>

Zjednávat znamená usilovat o dosažení dohody mezi dvěma stranami (pro koho a co).

naléhat <na koho>

Naléhat znamená trvat na něčem, prosit o něco s intenzitou a neústupností. Užívá se při prosbě na někoho.

rýpat <do koho>

Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

vystopovat <koho>

Vystopovat znamená zjistit informace o něčím nebo o někom, zjistit jeho pohyby a minulost.

zdolat <koho>

Zdolat : dosáhnout vítězství nad , porazit a ukončit jeho nadvládu.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená zajmout a uzamčít do vězení nebo jiného omezeného prostoru.

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

zastoupit <koho>

Zastoupit znamená nahradit jej jinou osobou, např. nahradit někoho v práci nebo na nějakou dobu převzít jeho roli.

oblomit <koho>

Oblomit znamená fyzicky přinutit někoho k přístupu, který je v rozporu s jeho vůlí.

zaútočit <na koho>

Fyzicky, psychicky či verbálně napadnout někoho.

kárat <koho>

Kárat znamená napomínat někoho za špatné jednání a dávat mu najevo, že toto jednání je nesprávné.

potupit <koho>

Potupit znamená učinit toho člověka poníženým a podřadným, očerňovat ho a ponižovat.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.