Facebook

Poradit si <s čím> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu poradit si <s čím>.

Význam: Poradit si znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

přemoci

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

dokázat <co>

Dokázat: schopnost prokázat/doložit pravdivost, platnost nebo úspěšnost něčeho.

zastat <co>

Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

stačit

Stačit: být dostatečný, vyhovovat či plnit požadavky; být dostatečně silný či dostatečně velký.

zmoci

Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

osvojit si <co>

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

naučit se

Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

Podobná synonyma

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

naučit se <co>

Získat schopnost a znalosti v něčem.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit někomu trest nebo trestní postih za provinění.

sešlehat <koho>

Sešlehat znamená fyzicky zúžit nebo dát dohromady dvě nebo více osob na základě jejich vzájemných vztahů.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

omámit <koho>

Omámit znamená působit na někoho tak, že jeho myšlení a chování je ovlivněno.

vytrhnout <koho> (z prostředí)

Vytrhnout (koho) z prostředí znamená odstranit jej z dané situace a změnit jeho prostředí.

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

pozdravit <koho>

Pozdravit znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

posazovat <koho kam>

Posazovat znamená usazovat nebo umísťovat někoho do nějakého místa nebo situace.

otázat se <koho na co>

Interrogovat někoho o něco; ptát se; zjišťovat; dotazovat se.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

pokárat <koho>

Udělit někomu trest za jeho nesprávné chování; upozornit na chybu a následné požadovat změnu.

sledovat <koho>

Sledovat: dávat pozor a pečlivě pozorovat pohyb, vývoj nebo postup někoho nebo něčeho.

napadat <koho>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na kohokoliv nebo cokoliv.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

šikanovat <koho>

Šikanovat znamená fyzicky či psychicky napadat, ponižovat nebo obtěžovat někoho, koho se dotyčný bojí nebo cítí být ohrožen.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

zabít <koho>

Zabít: způsobit smrt násilím, fyzickou či psychickou silou.

hodit <koho> (do vody)

Hodit do vody znamená násilně a náhle vhánět člověka do vody.

vypudit <koho>

Vypudit znamená vyhostit, propustit někoho bez možnosti vrátit se.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

utvrzovat <koho v čem>

Utvrzovat: potvrzovat, upevňovat, posilovat, dokazovat hodnotu nebo pravdivost něčeho.

vzrušovat <koho>

Vzbuzovat silnou emoci v někom; stimulovat jeho city a myšlenky.

nevražit <na koho>

Nevražit: nesouhlasit s někým, nemít pro něj úctu a zůstat neutrální během výměny názorů.

naučit se <čemu>

Učit se čemukoliv, abychom získali vědomosti, schopnosti nebo dovednosti.

líbat <koho>

Líbat se označuje pro dotek rtů, obvykle ve výrazu lásky nebo náklonnosti.