Facebook

Zastat <co> - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu zastat <co>.

Význam: Zastat znamená plnit zodpovědnost nebo povinnosti někoho jiného.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

zkrotit

Zkrotit znamená omezit nebo potlačit přirozenou energii nebo chování, aby se dalo snadněji ovládat.

přemoci

Získat nad něčím převahu, dosáhnout výhody nebo vítězství.

dokázat <co>

Dokázat: schopnost prokázat/doložit pravdivost, platnost nebo úspěšnost něčeho.

stačit

Stačit: být dostatečný, vyhovovat či plnit požadavky; být dostatečně silný či dostatečně velký.

zmoci

Zmoci se znamená dokázat se vypořádat s nástrahami, překonat překážky a bojovat za svá práva.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout cíle nebo vítězství, překonat překážky a dojít až do cíle.

poradit si <s čím>

Poradit si znamená zvládnout něco bez pomoci jiných.

osvojit si <co>

Osvojit si: získat návyky, postoje nebo dovednosti, které předtím nebyly součástí.

naučit se

Získat nové znalosti a dovednosti skrze studium a praxi.

Podobná synonyma

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

ošetřovat <koho>

Ošetřovat znamená poskytovat péči, léčit a starat se o někoho, aby dosáhl nebo udržel dobrou fyzickou, duševní a emocionální pohodu.

vypudit <koho> <odkud>

Vypudit: vyhnat, vystrnadit, vyhazovat někoho odkudkoliv.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

využívat <koho n. co>

Využívat znamená využití času, prostředků nebo schopností k dosažení nějakého cíle.

začleňovat <koho kam>

Začleňovat znamená zapojit někoho do něčeho nebo do skupiny lidí, aby se stal součástí toho nebo té skupiny.

zbavit <koho> (viny)

Zbavit (viny) znamená osvobodit od viny a odpovědnosti.

odcházet <od koho>

Odejít od někoho; opustit jeho přítomnost.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

týrat <koho>

Týrat znamená fyzicky nebo psychicky ubližovat nebo ponižovat komu.

dělat <co pro koho>

Udělat něco pro někoho: provádět činnosti, které pomáhají druhému.

rozrušit <koho>

Rozrušit znamená vyvolat v někom stres, úzkost nebo nepokoj.

zapracovat <koho>

"Zapracovat" znamená vložit něčí úsilí do činnosti nebo projektu, aby byl úspěšně dokončen.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

ovládnout se

Udržet si kontrolu nad svými emocemi a chováním; nedovolit, aby je ovládaly impulsy, emoční stavy či okolnosti.

podvádět <koho>

Podvádět je využívání lží nebo klamání k získání výhod, jako je například peníze nebo majetek.

vyprovokovat <koho>

Vyprovokovat: způsobit, aby se někdo začal chovat agresivně nebo se vystavil zvýšenému riziku.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na lepší pozici, například na vyšší pozici ve společnosti nebo na vyšší úroveň vzdělání.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená formálně a bez náhrady propustit z místa zaměstnání, často v důsledku porušení pracovních povinností.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

osvojit si

Osvojit si znamená přijmout, adaptovat si nebo získat vzorec chování nebo vlastnost.

dokázat

Dokázat: dosáhnout cíle, splnit úkol nebo prokázat pravdivost něčeho; projevit schopnost nebo odvahu.

dorážet <na koho>

Naléhavě a opakovaně dotazovat se na něco, prosit nebo důrazně prosit o něco.

zdolat (chůzí)

Dosáhnout cíle chůzí, projít cestou, která je obtížná, ale možná.

poradit si

Poradit si znamená samostatně řešit problém nebo starat se o sebe bez pomoci ostatních.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky útočit, například dát někomu pěstí nebo předmětem.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci někomu, aby dosáhl cíle, případně mu poskytnout podporu, aby byl úspěšný.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky útočit na osobu, aby se jí ublížilo nebo aby se jí vzala její svoboda.