Facebook

Honit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu honit <koho>.

Význam: Honit je vyjádření pro pronásledování druhé osoby, aby dosáhla/zabránila něčemu nebo unikla/dostala se do něčeho.

velet <komu>

Velet je dát někomu příkaz, návod nebo rozkaz k provedení.

poroučet

Poroučet znamená ukončit nějakou činnost nebo situaci, dát někomu rozkaz nebo přikázání.

rozkazovat

Rozkazovat znamená vydávat rozkazy, přikazovat druhým lidem, co mají dělat.

přikazovat

Přikazovat znamená dávat druhým lidem příkazy, aby udělali něco, co od nich požaduješ.

nařizovat

Dávat rozkazy, přikazovat, určovat, jak se má něco dělat.

mistrovat

Vyjádřit se nebo pracovat opravdu dobře a s jistotou, dosáhnout dokonalosti a uměleckého zvládnutí.

buzerovat

Buzerovat je slovní spojení, které označuje tvrdou kritiku, zesměšňování nebo obviňování někoho, aby se vzdal něčeho.

Podobná synonyma

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

vládnout <komu>

Vládnout znamená mít kontrolu nad něčím nebo někým a rozhodovat o jeho činnosti.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

vybít <komu> (zuby)

Vybít zuby: fyzicky napadnout člověka a způsobit mu zranění, obvykle na obličeji a čelisti.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

přisoudit <co komu>

Přisoudit znamená připojit něco k něčemu, nebo přiřadit něco k něčemu; připsat něco někomu, přičíst něco někomu.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat zlost a nelibost vůči někomu slovním způsobem.

pojmout zášť <ke komu>

Pojmout zášť ke komu znamená projevit nenávist nebo odpor k dané osobě.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

vytýkat <co komu>

Vytýkat někomu něco znamená připomínat mu jeho chyby a výčitky.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.