Facebook

Narazit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu narazit.

Význam: Narazit znamená setkat se nárazem s něčím nebo někým.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

přihrát (míč)

Přihrát míč znamená odeslat míč jinému hráči týmu přesnou a přesně mířenou přihrávkou.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

želet <čeho>

Želet znamená požadovat něco většího nebo lepšího; často se vztahuje k tomu, že vyžadujeme lepší služby nebo produkty.

přidat <co do čeho>

Přidat znamená připojit, přivést nebo přiřadit něco k něčemu jinému.

nasadit se

Nasadit se znamená obětovat čas a energii pro něco, co je pro vás důležité.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se čemukoli, vyhnout se riziku nebo následkům.

oprostit <koho od čeho>

Oprostit znamená odstranit něčí vinu nebo odpovědnost, například omlouvou či odpouštěním.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

určovat <co komu>

Určovat je stanovit, vymezit nebo rozhodnout co patří komu.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

brát <komu> (povolení)

Brát (povolení): prosazovat si právo vyžadované od někoho jiného, aby mohlo být použito.

vyčinit <co komu>

Vyčinit: udělat někomu odplatu, pomstu nebo trest za něčí činy.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená vzbuzovat odpor k něčemu, od něčeho odrazovat, od něčeho odvracet, naléhat na to, aby se člověk vyhnul něčemu.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit vzhled někoho nebo něčeho.

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

praštit sebou

Praštit sebou znamená náhle upadnout na zem a dostat se do nepříjemné situace.

vynadat <komu>

Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

zběhnout <ke komu>

Ujít rychle, bez ohlášení, běžet pryč z místa, nebo od někoho.

poškodit

Ublížit nebo způsobit škodu; zničit nebo zničit vzhled nebo funkci čeho.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

dožadovat se <čeho>

Požadovat si něco naléhavě; usilovně očekávat, žádat.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

praštit <s čím>

Praštit je akce rychleho dopadnutí čeho nebo čím, jako např. rukou nebo předmětem.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

poslat obsílku <komu>

Poslat poštou obálku s obsahem určeným pro určitého adresáta.