Facebook

Narazit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu narazit.

Význam: Narazit znamená setkat se nárazem s něčím nebo někým.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

lehnout si <ke komu>

Lehnout si k někomu znamená vyjádřit mu důvěru a náklonnost. Jde o symbolické gesto, které může být buď vyjádřením nadšení, nebo uklidněním.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

srazit

Snížit, zmenšit, zredukovat; znížit, zeslabit; skrátit, zkrátit.

mít se <ke komu>

Mít se ke komu je výraz pro vztah, kdy se můžete spolehnout na druhou osobu a cítit se s ní v bezpečí.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

žehnat <komu>

Žehnání je projev přání štěstí, zdraví nebo úspěchu komu nebo něčemu.

dopisovat <co do čeho>

Pokud je dopisovat vyjadřováno jako činnost, znamená to psát si zprávy, listy nebo dopisy s někým jiným.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

přát <komu> (k svátku)

Přát znamená vyjádřit někomu upřímnou gratulaci a přání štěstí k oslavě.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

prozradit <co komu>

Prozradit: sdělit jiné osobě informaci, kterou sama osoba nezná.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

poškodit

Způsobit škodu nebo újmu na zdraví, majetku nebo česti.

používat <čeho>

Používat: vyžadovat, využívat nebo využívat něco k danému účelu; použití něčeho pro vlastní potřebu.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

vyrazit (na cestu)

Vyrazit znamená začít cestu; opustit místo, ve kterém jste a dát se na cestu.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit nebo rozlišit věc nebo činnost od něčeho jiného.

nevážit si <čeho>

Nevážit si <čeho> znamená nerespektovat, nebrat v úvahu nebo zneužívat něčí úsilí nebo schopnosti.