Facebook

Narazit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu narazit.

Význam: Narazit znamená setkat se nárazem s něčím nebo někým.

udeřit (hlavou)

Udeřit hlavou: narazit hlavou silou do předmětu nebo osoby.

uhodit

Uhodit znamená fyzicky nebo symbolicky zasáhnout nebo narazit do něčeho.

praštit

Silně udeřit do něčeho nebo do někoho.

vrazit

Vrazit znamená rychle a násilně narazit, vrazit do něčeho nebo někam.

srazit se (s nepřítelem)

Střetnout se s nepřítelem, čelit mu a bojovat proti němu.

střetnout se

Střetnout se znamená narazit nebo se mít nějaký konflikt. Znamená to dosáhnout nějakého konfliktního kontaktu.

nasadit (na kůl)

Nasadit znamená spočítat, připnout nebo upevnit nějakou věc na kůl.

nacpat <co na co>

Nacpat znamená rychle a intenzivně naplnit něco čímž se dosáhne plnosti.

natlouci si (koleno)

Natlučení kolene je vážný úraz, který způsobuje bolest a otok, obvykle způsobený pádem nebo úderem.

poškodit (nárazem)

Poranit, ublížit, ohrozit (předmět) nárazem; způsobit škodu.

zmínit se <o čem>

Zmínit se o čem je uvést dané téma do rozhovoru a zahrát si na něj.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo duševně přijít do kontaktu s něčím, někým nebo něčím.

vyrazit (mince)

Vyrazit znamená odlit minci nebo ražbu z kovu nebo jiného materiálu.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

Podobná synonyma

objasnit <co komu>

Vysvětlit (co komu) jasně, srozumitelně a podrobně.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

znechucovat <co komu>

Znechucovat (komu) znamená vyvolávat u někoho odpor, nesympatie nebo odmítání.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky či psychicky poškodit člověka nebo způsobit mu bolest.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

přihrát (míč)

Přihrát míč znamená odeslat míč jinému hráči týmu přesnou a přesně mířenou přihrávkou.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

ordinovat <co komu>

Ordinovat znamená předepisovat léky nebo léčbu pro konkrétního pacienta.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

zahalovat <co do čeho>

Zahalovat znamená pokrýt nebo zakrýt něčím co je dostatečně silné na to, aby neprozradilo to, co je skryto.

vynadat <komu>

Vynadat je příkazem nebo slovním útokem projevit nelibost a neúctu.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

nacpat se (masem)

Nacpat se (masem) znamená přejídat se masem až k bodu, kdy jsou plně nasyceni.

poškodit

Ublížit, napáchat škodu nebo způsobit ztrátu.

povídat <co komu>

Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

vpalovat <co do čeho>

Vpalovat znamená zasouvat cosi do něčeho otvoru, například hřebík do dřeva.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho je dosažení něčeho požadovaného; dosáhnout cíle, výsledku nebo určitého stavu.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

srazit se (pára)

Srazit se znamená snížit se, zmenšit se, vytrácet se.