Facebook

Bránit - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu bránit.

Význam: Bránit se dá chránit, ochraňovat, stát si za něčím nebo někým a odolávat útoku.

hájit <co>

Hájit znamená obhajovat nebo zastávat práva, názory nebo postoje.

chránit

Chránit znamená ochraňovat, udržovat nebo podporovat něčí nebo něčí práva, bezpečnost, zdraví nebo majetek.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

útočit <na co>

Útočit: představuje aktivní útok na cíl, jako je osoba, skupina nebo veřejná instituce.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

odporovat

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas či nesouhlasnou reakci k něčemu.

brzdit <co>

Brzdit znamená omezovat nebo zpomalovat pohyb, aby se dosáhlo cíle.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

zpomalovat

Zpomalovat znamená snižovat rychlost pohybu, činnosti nebo reakce.

zrychlovat

Zrychlovat znamená urychlit, zpřesnit, zvýšit rychlost čehokoliv.

akcelerovat

Zrychlit, zvýšit tempo, urychlit proces nebo vývoj.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

překážet

Překážet znamená bránit nebo se postavit do cesty, aby se něco nedokázalo uskutečnit.

znemožňovat

Znemožňovat znamená bránit něčemu, činit něco nemožným nebo zabraňovat něčemu.

tlumit

Tlumit znamená omezovat intenzitu nebo sílu zvuku, světla nebo jiného signálu.

krotit (vášně)

Krotit vášně znamená ovládat nebo potlačovat emoce či chování, aby nedošlo k nějakému nežádoucímu nebo nebezpečnému jednání.

Podobná synonyma

jednání

Akce, činy nebo kroky, prováděné za účelem dosažení cíle.

odpor

Odpor je vyjádření nesouhlasu s něčím nebo něčím, nebo odmítnutí činit něco.

dát <co komu>

Poskytnout člověku něco, co potřebuje nebo chce.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

tkvět <komu> v mysli

Tkvět v mysli znamená být vyrytý hluboko v mysli, zůstat i po dlouhou dobu v paměti.

přihrát <komu> (ve fotbalu)

Přihrát ve fotbalu znamená přesně přihrát míč do volného prostoru, aby mohl hráč dosáhnout lepší pozice k zakončení.

dát <komu> (snídani)

Dát snídani znamená poskytnout jídlo k snídani, například čaj, mléko, pečivo nebo ovoce.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu či přehlížet to, co je relevantní.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: přiřadit někomu právo, úkol nebo odpovědnost.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

vynadat <komu> zle

Vynadat někomu zle znamená vyslovit na něj kritiku nebo urážku.

zdržovat

Odkládat, oddalovat, prodlužovat časový úsek nějakého činnosti či jednání.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.