Facebook

Prostředek (jednání) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu prostředek (jednání).

Význam: Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

vozovka

Vozovka je konstrukce pro vozidla, která je udržována pro bezpečnou a pohodlnou jízdu.

silnice

Silnice je veřejná komunikace, sloužící pro pohyb osob a vozidel, obvykle vedená po souvislé ploše.

dráha

Dráha označuje trasu účastníka nebo předmětu určenou pro jednorázový pohyb po vymezené oblasti.

trasa

Cesta nebo dráha vedoucí z bodu A do bodu B; často se používá pro označení cesty letadla, autobusu nebo vlaku.

pouť

Pouť je výlet nebo zájezd za zábavou, slavnostmi nebo návštěvou poutních míst.

putování

Putování je cestování, při kterém se zastavujete na různých místech. Je to skvělý způsob, jak zažít nové kultury, lidi, jazyky a zkušenosti.

cestování

Cestování je aktivita, při které se lidé vydávají do jiných míst, aby poznávali nové kultury, zkušenosti a nádherná místa.

způsob

Způsob je postup, který se používá ke splnění účelu nebo k dosažení cíle.

směr

Směr je určení, ve kterém se něco pohybuje nebo ve kterém je něco umístěno. Může také označovat řízení, plán nebo cíl.

Podobná synonyma

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

konat pouť

Navštívit místo s významným vztahem k náboženství, kultuře nebo historii, aby se prožil zážitek a získala osvěta.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

způsob dosažení cíle

Strategické plánování a provedení činností potřebných k dosažení cíle.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

směr (silniční)

Směr je odkaz na pořadí dráhy pohybu, který určuje směr silnice. Označuje směr jízdy po silnici.

způsob provádění (činnosti)

Způsob provádění je proces realizace činností nebo úkolů; jde o konkrétní postupy, které vedou k cíli.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

měnit (směr proudu)

Měnit (směr proudu) znamená změnu směru proudění energie, plynů, tekutin nebo materiálu.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

způsob léčení

Způsob léčení je metoda, prostředek nebo technika používaná k léčbě určitého onemocnění nebo stavu.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

budovat se (silnice)

Budování se silnice znamená vybudovat, opravit nebo modernizovat silnici. To zahrnuje práci s povrchem, stavbu mostů a obrubníků a zajištění bezpečnosti.

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

způsob oblékání

Způsob oblékání je vyjadřování osobního stylu oblečením.

rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob je jazykový prostředek, který umožňuje příkazovat, prosit nebo poučovat.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

pouť (bludná)

Pouť (bludná) je obřadní cesta zbožných přívrženců k nějakému svatému místu, kde modlí a prosí o Boží milost.