Facebook

Překážet <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu překážet <čemu>.

Význam: Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

hájit <co>

Hájit znamená obhajovat nebo zastávat práva, názory nebo postoje.

chránit

Chránit znamená ochraňovat, udržovat nebo podporovat něčí nebo něčí práva, bezpečnost, zdraví nebo majetek.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

útočit <na co>

Útočit: představuje aktivní útok na cíl, jako je osoba, skupina nebo veřejná instituce.

odporovat

Odporovat znamená vyjádřit nesouhlas či nesouhlasnou reakci k něčemu.

brzdit <co>

Brzdit znamená omezovat nebo zpomalovat pohyb, aby se dosáhlo cíle.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

Podobná synonyma

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, dělat to s úsilím a plnou pozorností.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nebrat v úvahu, ignorovat.

hnusit se <co komu>

Hnusit se: představovat si něco odporuplného, nechutného nebo odpudivého o někom nebo něčem.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

klást se (na zem)

Padnout na zem, aby se vyjádřila pokora, úcta nebo vyznání viny.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

vemlouvat se <komu>

Vemlouvat se znamená prosit někoho o pomoc, o něčí souhlas nebo o nějakou milost.

odpovídat <čemu>

Odpovídat znamená dávat reakci na něco, co předtím bylo řečeno nebo se stalo.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

útočit <na koho>

Použít sílu a/nebo zbraně k napadení a způsobení škody druhé osobě nebo skupině.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

dopomoci <komu>

Pomoci někomu s něčím, co je pro něj důležité nebo potřebné.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

polichotit <komu>

Polichotit znamená říci něco příjemného, aby člověk pocítil uspokojení nebo pochvalu.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.