Facebook

Směřovat <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu směřovat <k čemu>.

Význam: Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

pohybovat se

Pohybovat se znamená přesouvat se z místa na místo, fyzicky se hýbat nebo se pohybovat ve virtuálním prostředí.

plynout (čas)

Plynout znamená postupovat, ubíhat, procházet; jedná se o proces, kdy se čas plynule posouvá dál.

míjet

Míjet: projít kolem nebo kolem čeho, nezastavit se, projet kolem nebo kolem čeho, projít bez zastavení.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně mizet, být odnášen časem, stávat se vzdálenějším.

utíkat

Utíkat je pohyb od něčeho nebo někoho, často rychle a naléhavě.

uplývat

Uplyvat znamená být přítomno jen na krátkou dobu, postupně zmizet.

Podobná synonyma

ubíhat <co>

Ubíhat: postupně mizet, odcházet, odtékat.

plynout

Plynout znamená pokračovat nebo se pohybovat volně a plynule po určité trase.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

pohybovat se (rychle)

Pohybovat se: rychle se pohybovat, dostat se z bodu A do bodu B rychleji.

pohybovat

Pohybovat se znamená vykonávat pohyb, přemisťovat se, hýbat se, cvičit nebo provádět jinou aktivitu.

plynout (dny)

Plynout znamená procházet nebo ubíhat (časem); obrazně řečeno „plynou“ dny – ubíhají rychle.

míjet se

Míjet se znamená procházet kolem sebe, aniž by se dvě osoby či věci dotkly.

plynout (zisk)

Plynout znamená obdržet profit, užitek nebo zisk.

míjet (vesnici)

Míjet znamená projet nějakým způsobem kolem, ale ne zastavit se, nebo nezůstat dlouho. Například míjet vesnici znamená projet kolem, nezastavit se a nezůstat dlouho.

pohybovat <čím>

Pohybovat se: přesunout se či hýbat se <čím> nebo o čem.

uplývat (čas)

Uplývat znamená běžet nebo ubíhat, tedy plynout, míjet, procházet. V kontextu času znamená, že čas ubíhá, míjí, prochází.

plynout (léta)

Plynout značí jít, ubíhat, běžet časem, vztahuje se to hlavně k létům, která jako by se přelévala jedno do druhého.

utíkat (zločinec)

Utíkat: opustit místo, aby se uniklo trestu nebo jinému nebezpečí.

plynout <co z čeho>

Plynout je pohyb něčeho proudem, jako například voda v řece.

pohybovat se (pěšky)

Chůze; jít pěšky, pohybovat se na nohou.

pohybovat se rychle

Rychlý pohyb, pohybovat se s rychlostí.

míjet <co>

Míjet: projíždět vedle čehosi nebo někoho, aniž by se zastavilo.

míjet (dny)

Míjet znamená rychle projít či přejít, prožít nebo promarnit čas, dny, či dobu.

pohybovat se <kudy>

Pohybovat se znamená cestovat, přesouvat se po dané trase.

utíkat <kam>

Utíkat je pohyb z jednoho místa na druhé, obvykle s cílem uniknout nebo utéci před něčím nebo někým.

pohybovat <čím po čem>

Pohybovat se znamená mít pohyb či pohybovat se mezi dvěma místy nebo objekty.