Facebook

Poškodit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu poškodit <koho>.

Význam: Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

ukřivdit <komu>

Ukřivdit znamená chovat se k němu nespravedlivě, nečestně ho ošidit a podvést.

uškodit

Uškodit znamená poškodit nebo způsobit škodu.

dotknout se <koho>

Fyzicky nebo emocionálně se s někým spojit či se s ním ztotožnit.

ranit

Způsobit fyzickou nebo psychickou bolest, zranit, poškodit.

Podobná synonyma

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

zbavit <koho> (moci)

Odstranit moc nebo autoritu nad někým; zbavit koho možnosti být autoritou nebo mít moc.

darovat <co komu>

Darovat znamená předat něco někomu bez nároku na protihodnotu.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

přitlačit <koho> (ke zdi)

Fyzicky donutit osobu, aby se dostala co nejblíže ke zdi.

pohřbívat <koho>

Pohřbívat znamená provádět pohřební obřad a uložit zesnulou osobu do hrobu.

přimykat se <ke komu>

Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

vybudit <koho n. co>

Vybudit: probudit (z postele, z letargie); probudit/rozproudit/vyvolat/rozdmýchat činnost, city apod.

pověřit <koho>

Pověřit znamená udělit mu určité pravomoce nebo úkoly a zmocnit ho k jejich vykonání.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert z někoho: udělat mu legraci, vtip či šprým, obyčejně s dobrým úmyslem.

vzdělat <koho>

Vzdělat: poskytnout někomu kvalitní vzdělání/vzdělávací zkušenosti.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

vázat se <na koho n. co>

Vázat se znamená poutat se k něčemu nebo někomu: uzavírat smlouvu, zavazovat se k činům nebo jen být pevně spojeni.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

odseknout <komu> (hlavu)

Odseknout hlavu = způsobit smrt zlomením krčních obratlů.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

obdarovat <koho čím>

Obdarovat: dát něčímu dar, dárek nebo pozornost jako známku úcty nebo lásky.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít ho tím, že se přitiskne krk k oběšení, přehnutí nebo stlačení.

uštvat <koho>

Uštvat někoho znamená podráždit nebo vyprovokovat k něčemu špatnému.

blahoslavit <koho>

Blahoslavit znamená oslavovat či chválit někoho.