Facebook

Určit - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu určit.

Význam: Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

stanovit <co>

Stanovit: vymezit, určit, definovat.

vymezit

Vymezit znamená definovat, určit hranice nebo význam pojmu.

vytyčit

Stanovit, ohraničit, určit míru či směr.

vytknout

Vytknout znamená vyslovit názor nebo kritiku někomu jinému.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

ustanovit

Ustanovit znamená stanovit, zřídit nebo vyhlásit něco jako platné a závazné.

nominovat

Nominovat znamená udělit někomu oficiální čest nebo pozici.

zjistit <co>

Zjistit: poznat, dostat se k informacím; prozkoumat, objevit pravdu.

rozpoznat

Uhodnout, identifikovat; zjistit, prozkoumat.

determinovat

Determinovat znamená určit, stanovit nebo rozhodnout o určité věci.

Podobná synonyma

zjistit (diagnózu)

Zjistit znamená analyzovat a identifikovat příčinu čehokoli, často v diagnostice, aby se získala odpovídající léčba.

pustit <koho kam>

Pustit: umožnit někomu jít, opustit místo nebo situaci; propustit, uvolnit, odpustit.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

ovládnout <koho n. co>

Ovládnout znamená získat nad něčím moc nebo kontrolu.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

zjistit

Zjistit: získat informace, zkoumat, vyšetřovat; poznat, objevit, odhalit.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

zasypat <koho>

Zasypat znamená obklopit někoho (nebo něco) velkým množstvím něčeho, nejčastěji písku, sněhu nebo prachu.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

polekat <koho>

Polekat znamená vtipně, nebo i vážně, napomenout člověka a vyjádřit mu svůj názor.

znepokojit <koho>

Znepokojit znamená vyvolat u někoho strach či úzkost.

nedůvěřovat <komu>

Nedůvěřovat znamená vyjadřovat nedůvěru, nevěřit člověku či jeho slovům.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

uložit <kam>

Uložit znamená uschovat informace nebo objekty na určitém místě.

ochladit <koho n. co>

Ochladit znamená zmírnit, uklidnit nebo zpomalit.

propouštět <koho>

Propouštět znamená propustit zaměstnance z práce.

dát úplatek <komu>

Dát úplatek: vyplatit peníze nebo dárek výměnou za nezákonnou výhodu.

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat někoho nebo něco před nebezpečím, zraněním nebo újmou.

porážet <koho>

Porážet znamená vyhrávat nad ním, čímž se dosáhne jeho úplného zničení.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

dohonit <koho>

Dohonit znamená doběhnout nebo dostihnout někoho, kdo vám uniká nebo je o krok napřed.

napomínat <koho>

Napomínat znamená vybízet nebo povzbuzovat ke správnému chování a jednání.