Facebook

Vyrozumět <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyrozumět <koho>.

Význam: Pochopit, porozumět, uvědomit si, co dotyčná osoba říká nebo myslí.

ohlásit

Ohlásit znamená oznámit něco veřejně nebo osobě nebo skupině lidí.

sdělit

Sdělit: oznámit, předat informaci; sdělit něco nahlas nebo písemně.

zpravit <koho>

Zpravit někoho znamená informovat ho o něčem.

rozšířit <co>

Rozšířit: zvýšit rozsah/množství čeho.

rozhlásit

Rozhlásit - oznamovat něco široké veřejnosti, šířit informace; dávat něco do oběhu.

vyhlásit

Vyhlásit znamená oznámit veřejně, ohlásit, vyslovit, prohlásit nebo nařídit.

prohlásit

Prohlásit znamená vyjádřit něco oficiálně a jasně, často s podporou důkazů.

uvědomit <koho>

Uvědomit si někoho znamená vnímat a chápat jeho myšlenky, činy a pocity.

Podobná synonyma

obléci <koho>

Obléci znamená obléci osobu do oblečení, aby mohla vyjít ven.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

rozšířit

Rozšířit znamená "zvětšit, prodlužovat, rozšiřovat, šířit, rozšiřovat, šířit, prohlubovat".

dovléci <koho kam>

Dovléci znamená dovést někoho nebo něco na nebo do určitého místa.

eliminovat <koho n. co>

Eliminovat je odstranit nebo vypustit; může to být fyzické nebo konceptuální odstranění.

odbýt <koho>

Odbýt znamená odmítnout žádost nebo návrhy. Je to způsob, jak se vyhnout nepříjemné situaci nebo omezit přístup druhé osoby ke svému životu.

připravit <koho oč>

Připravit oč: předem si naplánovat a zorganizovat činnosti, které jsou nezbytné pro dosáhnutí úspěchu.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

zatracovat <koho>

Zatracovat znamená znevažovat, kritizovat nebo odsoudit někoho nebo něco.

požehnávat <koho>

Požehnávat znamená dávat někomu naději, milost či štěstí; vyjadřuje se to modlitbou, požehnáním nebo dobrou přání.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

upíchat <koho>

Upíchat znamená provést trest smrti ohněm případně oběšením.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

zobrazit <koho n. co>

Zobrazit: ukázat, prezentovat; vizuálně/fyzicky/digitálně zpřístupnit informace/věci.

zadat <co pro koho>

Zadat co pro koho znamená obdržet informace od určité osoby nebo skupiny o čemkoliv, co potřebujete vědět.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

vyčlenit <koho n. co>

Vyčlenit znamená oddělit část nebo člověka od celku a zvlášť ho identifikovat.

vyhlásit <co>

Vyhlásit: oznámit, prohlásit veřejně; vyřknout, vyřídit.

odprásknout <koho>

Odprásknout: přísně a energicky odehnat, vyhodit.

pustit se <do koho>

Začít se něčím zabývat, pustit se do činnosti, kterou provádí dotyčný.

dohnat <koho>

Dohnat = doběhnout k někomu nebo něčemu, dostihnout, dohnat ztrátu.

zarazit <koho>

Zarazit znamená zastavit činnost nebo pohyb.