Facebook

Zadusit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu zadusit <koho>.

Význam: Zadusit je fyzicky potlačit člověka, aby nedýchal, a tím zabránit jeho dalšímu životu.

zaškrtit <koho>

Zaškrtit znamená potvrdit nebo schválit něčí přítomnost, příspěvek nebo účast.

zardousit

Zardousit znamená udusit nebo utlumit. Je to vyjádření potlačení něčího názoru nebo názoru skupiny.

zadávit

Zadávit znamená dostat se do stavu zděšení, strachu či úžasu, který se projevuje ztuhnutím svalů.

zahubit

Zahubit znamená úplně zničit, zabít, zcela zlikvidovat.

uspořit

Ušetřit peníze, menším množstvím prostředků nebo času dosáhnout většího výsledku nebo většího prospěchu.

uškudlit

Uškudlit znamená zadržovat něco nebo někoho nedobrovolně, často s cílem ublížit.

Podobná synonyma

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

promluvit <na koho>

Promluvit znamená mluvit s tím kým osobou, vysvětlovat a vyjadřovat své myšlenky nebo názory.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

dloubat <do koho>

Dloubat je vystupňovaná forma útoku člověka na člověka, kdy se snaží druhému ublížit rány do jeho těla.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést, učit a pomáhat osobě růst a dosáhnout plného potenciálu.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

popichovat <koho>

Popichovat znamená jemně se dotýkat, abychom vyvolali jeho pozornost nebo odpověď.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

přestávat dbát <o koho n. co>

Přestávat dbát: zapomínat, nevšímat si, ignorovat osobu nebo věc.

obdarovat <koho čím>

Obdarovat: dát něčímu dar, dárek nebo pozornost jako známku úcty nebo lásky.

dotírat <na koho>

Dotírat je trvalé a obtěžující připomínání, přesvědčování nebo vyžadování něčeho od někoho.

žalovat <koho>

Žalovat znamená podat stížnost či žalobu proti někomu.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená vést k němu neutrální, nebo přátelský vztah, bez jakýchkoli negativních pocitů.

svalit <co na koho>

Svalit zodpovědnost za něco na někoho, převést odpovědnost, obvinit někoho za něco, připsat něco na vrub někomu.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená vyjádřit nesouhlas či nedůvěru, nízce hodnotit člověka nebo věc.

zatknout <koho>

Zatknout znamená vzít do vazby a odevzdat ho k vyšetřování a trestnímu stíhání.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

najmout <koho n. co>

Najmout znamená získat něčí služby nebo věci za účelem jeho využití, např. najmout pracovníka nebo pronajmout byt.

lákat <koho>

Lákat znamená přitahovat něco/někoho příjemnými slovy nebo jinými prostředky, aby se přiblížilo určitému cíli.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

uvalit <na koho> (daně)

Uvalit na koho daně: naložit daně na někoho jako povinnost.