Facebook

Tažení - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu tažení.

Význam: Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

agitace

Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

propagace

Propagace je aktivita zaměřená na šíření informací o produktech, službách nebo jiných myšlenkách.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

výprava

Výprava je cesta, která má jasný cíl a je zaměřena na nějakou činnost. Mohou to být výlety, pracovní cesty, vojenské mise, vzdělávací cesty a další.

anabáze

Anabáze je vojenské pochodování, které obvykle zahrnuje odboj, útěk nebo obléhání.

pochod

Pochod je vytrvalé pohybové cvičení ve skupině, které se provádí zpravidla v určeném pořadí a rytmu.

tah

Tah je akce nebo krok, který se provádí k dosažení cíle. Mohou být použity fyzické, psychologické nebo strategické prostředky.

kampaň

Kampaň je plánovaná série aktivit zaměřená na šíření myšlenky, produktu nebo média.

Podobná synonyma

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

uzpůsobený <k čemu>

Uzpůsobený: upravený tak, aby odpovídal požadavkům nebo okolnostem.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

akce

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

přiložit <co k čemu>

Přiložit = připojit jednu věc k druhé, připojit k něčemu dokument, obrázek, soubor apod.

odpovídat <čemu>

Odpovídat <čemu> znamená reagovat na otázku nebo požadavek nebo dát na něj odpovídající reakci.

odporovat <komu n. čemu>

Vyjadřovat nesouhlas a postoj opačný k názoru nebo činu někoho jiného.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčeho.

dát popud <k čemu>

Dát popud k činu nebo k jednání; dát impulz.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.