Facebook

Období vrcholného provozu (řepná) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu období vrcholného provozu (řepná).

Význam: Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

tažení

Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

agitace

Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

propagace

Propagace je aktivita zaměřená na šíření informací o produktech, službách nebo jiných myšlenkách.

Podobná synonyma

politická strana

Politická strana je organizace hájící názory a cíle politického hnutí.

uchylovat se <k čemu>

Uchylovat se znamená vyhýbat se nebo se vyhnout čemu.

přimět <k čemu>

Přimět k činnosti, plnění povinností nebo k akceptování určitého názoru či stanoviska.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je nedobrovolný pocit přitahování nebo touhy po něčem nebo někom.

akce

Akce je činnost, která je uskutečněna s úmyslem dosažení určitého cíle.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout dostatečného věku nebo vývojové úrovně.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

nasvědčovat <co čemu>

Nasvědčovat znamená poskytovat důkazy pro něco, čemu se člověk přiklání.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

strana (politická)

Politická strana je organizace sdružující voliče se společnými politickými názory. Usiluje o moci a snaží se prosadit své cíle a politiku přes parlamentní volby.

vzhledem k čemu

Vzhledem k: vymezování konkrétní souvislosti mezi dvěma jevy nebo skupinou jevů.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.