Facebook

Agitace - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu agitace.

Význam: Agitace je souhrn aktivit zaměřených na ovlivnění veřejného mínění a změnu postojů ve společnosti.

nábor

Nábor je proces získávání nových zaměstnanců, včetně hledání a hodnocení potenciálních kandidátů.

přesvědčování

Přesvědčování je proces argumentace, kterým se snažíme někoho přesvědčit o našem názoru či postoji.

propagace

Propagace je proces šíření myšlenek, názorů, produktů nebo služeb, které mají za cíl zvýšit povědomí o nich.

kampaň

Kampaň je soustavná aktivita zaměřená na dosahování specifických a dlouhodobých cílů.

štvaní

Štvaní je proces, kterým se zvířata vyhánějí a honí. Je to součást loveckého rituálu, kdy se zvířata shromáždí, aby se zajímalo o lovce.

podněcování

Podněcování je proces, který vyvolává motivaci a zájem, podporuje schopnosti a přispívá k růstu a rozvoji.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

tažení

Tažení je vojenská akce nebo operace zaměřená na území nepřátelského státu či oblasti.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

Podobná synonyma

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

nadvláda (politická)

Nadvláda je forma politické moci, kdy jedna skupina ovládá druhou skupinu bez jejího souhlasu.

levá orientace (politická)

Levá orientace je politický směr, který se snaží prosadit spravedlivější společnost, zaměřenou na zlepšení životních podmínek chudších vrstev a na prosazování lidských práv.

suché období

Suché období je časové období, kdy je v oblasti nedostatek vlhkosti a deště.

vzhledem k čemu

Vzhledem k čemu: odkaz na situaci, v níž se vztahuje; souhrn je stručný a jasný souhrn toho, o čem je řeč.

zásada (politická)

Zásada (politická) je princip, který definuje základní filozofii, kterou následuje politická strana nebo vláda.

dostát <čemu>

Splnit povinnost, zodpovídat za něco, dodržovat předem stanovené podmínky.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

proti

Proti: opačné, odporující, odmítavé; ve smyslu opozice nebo nesouhlasu.

oddávat se <čemu>

Věnovat se, podřídit se, vrhnout se na něco.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

poddávat se <čemu>

Podrobit se čemu, přizpůsobit se, akceptovat.

přičlenit <co k čemu>

Přičlenit znamená připojit k něčemu nebo k někomu. Je to proces přidání čehokoli k něčemu jinému, aby se vytvořila jednotka.

nedůvěřovat <čemu>

Nedůvěřovat znamená pochybovat o pravdivosti nebo spolehlivosti čeho či koho.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

odkazovat <ke komu n. čemu>

Poukazovat na něčí myšlenky či činy, nebo na to, čemu by se mělo vyhnout.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

přerušení (provozu)

Přerušení provozu je dočasná zastávka běžného fungování výrobního nebo jiného procesu.

připoutat <k čemu>

Připoutat znamená upevnit nebo přivázat k něčemu.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.