Facebook

Připočítávat <co k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu připočítávat <co k čemu>.

Význam: Připočítávat znamená přidávat (čísla) k jiným číslům.

sečítat

Součet dvou čísel: spočítat jejich hodnoty a výsledek jejich sčítání.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

přisuzovat

Přisuzovat znamená přiřazovat nebo přiřknout nějaké vlastnosti, významy nebo hodnoty.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

Podobná synonyma

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

dívat se vzhůru <k čemu>

Dívat se vzhůru: pozorovat nebe nebo výše položené objekty.

nabít <komu>

Poskytnout podporu, radu nebo pomoc někomu.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

vysázet <komu> (na zadek)

Plácnout/uhodit někoho.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

význam

Význam je soubor pojmů, idejí, konceptů nebo symbolů, které jsou asociovány s určitými slovy nebo věcmi.

ukrást <co komu>

Ukrást: vzít někomu cizí věc bez jeho souhlasu nebo bez právního důvodu.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená vysvětlit člověku myšlenku, pojem nebo logiku, aby jim bylo více jasné.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

odplácet <komu za co>

Platit zpět, vracet stejnou měrou, jako bylo obdrženo; vyplácet protiúčty za splnění povinností.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

ubrat <komu> (ze mzdy)

Ubrat (ze mzdy) znamená snížit část výplaty.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

dát <komu> odměnu

Udělit někomu odměnu jako uznání či poděkování za jeho úspěchy nebo dobrou práci.

přinucovat <koho k čemu>

Přinucování je nucení k něčemu, co se musí provést, aby se dosáhlo cíle.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: přiřadit někomu právo, úkol nebo odpovědnost.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit nebo si to objasnit.

vyhlašovat <komu> (válku)

Vyhlašovat válku znamená oznámit bojový stav mezi dvěma zeměmi nebo skupinami.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.