Facebook

Protivit se <komu n. čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu protivit se <komu n. čemu>.

Význam: Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

nepodléhat

Nepodléhat znamená odolávat, bránit se a ignorovat vlivy, které jsou schopny ovlivnit naše rozhodnutí.

čelit

Čelit znamená činit rozhodnutí, postavit se něčemu, čelit obtížím a překážkám.

Podobná synonyma

dávat tvar <čemu>

Dávat tvar: přizpůsobovat něco tak, aby vyhovovalo určitému účelu nebo požadavkům.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

pobídnout <koho k čemu>

Pobídnout znamená motivovat někoho k něčemu, aby se do toho pustil.

nezabránit <čemu>

Nezabránit znamená nedokázat zabránit či neumět zabránit něčemu, co se událo nebo se má stát.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčemu.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

uniknout <čemu>

Uniknout čemu znamená uprchnout, vymanit se z čeho nebo se vyhnout čemu.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se je vyjadřovat se k něčemu nedobrovolně, neochotně, s odmítnutím.

podivit se <čemu>

Podivit se čemu znamená zírat, divit se nebo udělat gesto zděšení.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

přizpůsobit <co čemu>

Přizpůsobit se: změnit své chování nebo postoje, aby odpovídaly požadavkům nebo situaci.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.