Facebook

Porozumět <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu porozumět <čemu>.

Význam: Porozumět <čemu> znamená objevit a chápat skrytý smysl a význam daného jevu.

postihnout

Postihnout znamená udělit trest, sankci nebo trestní stíhání.

vystihnout

Vystihnout znamená vyjádřit nebo vyjádřit v krátkém a jasném způsobem.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

uvědomit si

Uvědomit si znamená porozumět skutečnosti, události, myšlence nebo situaci; vyvodit závěry.

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

přijít <na co>

Přijít: příjezd; přicházet, dorazit; dosáhnout čeho.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

Podobná synonyma

přijít včas

Přijít včas znamená dorazit na místo předem stanoveného setkání nebo události v přesně stanovený čas.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

poskytnout <co komu>

Poskytnout: dát nebo umožnit někomu používat něco.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.

vrývat <co do čeho>

Vrývat znamená vrtat nebo šroubovat s použitím šroubováku.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít s něčím novým; vyzkoušet si něco nového; začít s čímžkoli novým; odhodlaně se pustit do něčeho.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat něco z jiného, jehož sdělení je implicitní nebo je pro to důvod.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

nařizovat <co komu>

Nařizovat je rozkazovat ostatním, aby udělali něco konkrétního.

uložit <komu> (daň)

Platit (daň) komu - znamená převést finanční prostředky na účet dané osoby.

fakturovat <co komu>

Fakturovat je proces vystavování faktury pro účely účtování a platby.

proniknout

Proniknout znamená pronikat do něčeho, procházet, pronikavě analyzovat či zkoumat.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit vzhled někoho nebo něčeho.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

namluvit <co komu>

Namluvit znamená říci to, co má být slyšet.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařazovat, vložit něco do něčeho.