Facebook

Přímo - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu přímo.

Význam: Přímo: související nebo se týkající věci; přímý, bezprostřední.

jedině

Jedině: jedinečné, výlučné, jednorázové, nezaměnitelné, osamělé.

toliko

Toliko je předložka, označující množství nebo počet, obvykle používaná ve spojení s číslovkou.

pouze

Pouze znamená „jen” nebo „jenom”, znamená, že je to jediná možnost nebo jediný výsledek.

výhradně

Výhradně: s vyloučením všech ostatních, pouze a jen; naprosto, absolutně.

výlučně

Výlučně = zcela, pouze, jedině, vyloučením jiných možností.

leda

Leda je příslovce, které znamená "jen, snad, pouze, právě, skoro" a označuje nejmenší možnou míru.

ledaže

Ledaže je částečně spojka, která označuje nebo podmiňuje nějakou podmínku, která musí být splněna, aby se něco stalo.

Až je příslovce, jež vyjadřuje čas, místo nebo stupeň. Znamená "nejpozději" nebo "až do".

téměř

Téměř znamená "skoro, téměř, téměř, ale ne úplně".

skoro

Skoro znamená "téměř", nebo "přibližně". Je to náznak blížící se pravdě, ale ne dokončený.

takřka

Takřka znamená téměř nebo skoro, tedy něco, co je velmi blízko, ale ne úplně.

sotva

Sotva znamená "nanejvýš", "spíše než" nebo "s obtížemi". Obvykle se používá v kontextu, kdy je něco obtížné nebo se musí dělat s velkou opatrností.

jakmile

Jakmile: po určitém okamžiku nebo události, hned jak se stane něco jiného.

nuže

Nuže je forma slova, které se používá pro zdůraznění, že nastává čas k akci nebo odpovědi.

rovně

Rovně znamená přesně, bez změny směru, napříč nebo v kolmém směru.

rovnou

Rovnou: přímo, bez ohledu na okolnosti, okamžitě, nezávisle.

bezprostředně

Bezprostřední: ihned, okamžitě; bez mezery, časové prodlevy či zpoždění.

nepřímo

Nepřímo: ne přímo, nepřímá cesta; zprostředkovaně, obecně; nejasně, nejasně.

zpříma

Přímý; bezprostřední; přímočarý; jasný; nezkreslený; bez zbytečných oklik; bez obcházení; přímý směr.

vzpřímeně

Vzpřímeně znamená stát nebo sedět rovně, s držením těla nadol, s rovnou páteří a hlavou vzhůru.

vztyčeně

Vztyčeně znamená ve vertikální poloze; nastavené, vyvýšené, stojící, zvednuté.

upřímně

Upřímnost je mluvit nebo jednat s otevřeností a poctivostí; nezamlčovat informace ani neklamat.

otevřeně

Otevřený: veřejnosti přístupný, nezatajený, nezastřený; odhalený, bez skrytých motivů.

naplno

Naplno znamená dělat něco s maximálním úsilím, s nejvyšším nasazením, veškerými silami.

nepokrytě

Otevřeně, bez zatajování, s plnou otevřeností.

bez zastávky

Bez zastávky znamená neustálým tempem, bez přestávky nebo přerušení.

bez přesedání

Bez přesedání: stručné shrnutí či shrnující popis něčeho, k čemu bylo uvedeno více informací.

Podobná synonyma

jít rovně

Jít rovně znamená jít přímo po přímce, která má stejný směr jako startovní bod.

postoupit (sotva)

Předat, převést nebo přenést (např. odpovědnost, moc, právo, úkol) na jinou osobu nebo skupinu.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

jít n. jet rovně

Jít: pohybovat se, přesouvat se vpřed; postupovat přímo k cíli.

naplno zaměstnat

Plně zaměstnat znamená zajistit, aby byla všechna pracovní místa obsazena.

výlučné právo

Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

jít vzpřímeně

Jít vzpřímeně znamená chovat se s úctou, ctít druhé a jít vždy sebevědomě.

téměř ne

Téměř ne: velmi málo, téměř žádný, skoro není.

téměř nový

Téměř nový: krátce použitý, v dobrém stavu, nevyužitý nebo mírně poškozený.