Facebook

Jít vzpřímeně - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu jít vzpřímeně.

Význam: Jít vzpřímeně znamená chovat se s úctou, ctít druhé a jít vždy sebevědomě.

lézt

Lézt znamená pohybovat se po čemkoliv s cílem dostat se nahoru, například po stromě, skále nebo žebříku.

plížit se

Chodit potichu a nezřetelně, jako by člověk nechtěl být viděn.

ploužit se

Ploužit se znamená postupovat velmi pomalu a s váháním, jako byste se téměř plížili.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

sunout se

Sunout se znamená pomalu se pohybovat po nějakém povrchu, jako například řeka, písek nebo země.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

plahočit se

Plahočit se znamená intenzivně se pohybovat, jako by člověk utíkal, něco se snažil získat, či uniknout před něčím.

žít (bídně)

Žít bídně znamená žít v chudobě s minimálním nájmem a příjmy, bez luxusu a pohodlí.

Podobná synonyma

zabezpečit se (před zradou)

Zabezpečit se před zradou znamená udělat opatření k ochraně proti osobě nebo skupině, která by mohla porušit důvěru nebo zneužít informace.

natlouci <komu>

Natlouci: silou něčímu přinutit k něčemu, případně získat násilím informace nebo údaje od někoho.

zprotivit se <co komu>

Odmítnout se, postavit se jednomu nebo čemukoliv, čelit čemukoliv; bránit se, mít odpor.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně se vzdalovat nebo mizet.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

postupovat <co komu>

Jít/jednat krok za krokem po stanoveném postupu/plánu.

znesnadňovat <co komu>

Znesnadňovat znamená ztěžovat situaci nebo zhoršovat podmínky pro někoho.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

vlepit <komu> (pohlavek)

Vlepit (komu) znamená dát mu pohlavek nebo ránu.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

pochlebovat <komu>

Pochlebovat znamená vyjadřovat pochvalu nebo obdiv.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

zaslat <co komu>

Poslat něco někomu; max. 120 znaků: Odeslat něco k někomu prostřednictvím pošty nebo jiného způsobu.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená vzít cizí věc bez souhlasu vlastníka.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

trpět <co komu>

Trpět je prožívat bolest, utrpení nebo útrapy.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek/žádost a postarat se, aby byl uspokojen.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

docházet <ke komu>

Docházet k někomu znamená přijít na návštěvu nebo ke konání jiného společného účelu.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit komu něco kritického nebo vyčíslit mu jeho chyby.

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.