Facebook

Výlučné právo - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu výlučné právo.

Význam: Výlučné právo je právo, které uděluje výhradní právo k provozování určité činnosti, které se nedá vykonávat jinak.

vynález (chráněný)

Nová technologie nebo zařízení, které bylo vyvinuto, aby řešilo problém. Je chráněno autorským právem nebo patentem.

výsada

Výsada je privilegium, právo, výhoda nebo požehnání, které někomu poskytne vláda nebo jiná mocnost.

nařízení

Nařízení je příkaz nebo předpis, který musí být dodržován.

dekret

Dekret je rozhodnutí vlády nebo vyššího úředníka, které je právně závazné.

předpis

Předpis je odstavec nebo paragraf v obecných pravidlech, který stanovuje nebo nařizuje nějakou činnost.

Podobná synonyma

chráněný (izolací)

Chráněný (izolací) znamená oddělení od okolního prostředí, aby se zabránilo šíření nebo vstupu nebezpečných látek.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

zachovat (předpis)

Zachovat = dodržet, uchovat, respektovat, udržet.

chráněný

Chráněný je označení pro předměty, jedince nebo skupiny, které jsou chráněny před poškozením, zneužitím nebo ztrátou.

ustanovovací (dekret)

Ustanovovací dekret je rozhodnutí vlády či jiného orgánu, které zavádí nové nařízení nebo změny.

zrušovat (nařízení)

Zrušování znamená oficiální zastavení nebo anulování čehokoliv, jako například zákonů, smluv, nástrojů nebo dohod.

vynález

Vynález je objev, inovace nebo nový přístup k řešení problému, který je technicky uskutečnitelný.

přivlastnit si (vynález)

Přivlastnit si: získat právo vlastnictví k něčemu (např. vynálezu).

převratný (vynález)

Převratný: velmi novátorský, obzvlášť přelomový a přínosný vynález.

právně chráněný

Právně chráněný je vymezený jako zákonná ochrana práv a právních práv a právních vztahů.

rušit (nařízení)

Rušit znamená přerušit (platnost) zákona, nařízení nebo jiného pravidla.