Facebook

Průběh (klidný) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu průběh (klidný).

Význam: Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

řád (logický)

Řád (logický) je pořadí, ve kterém je třeba provádět určité činnosti nebo vytvářet určité struktury.

uspořádání

Uspořádání je proces třídění a organizování informací do systému, který je přehledný a jednodušší k používání.

pořadí (abecední)

Pořadí je uspořádání něčeho v určitém pořadí, obvykle abecedním nebo chronologickém.

postup

Postup je systematický způsob jak dosáhnout určitého cíle; je to opatření, která jsou krok po kroku prováděna k dosažení výsledku.

posloupnost

Posloupnost je řada prvků, které jsou uspořádány v určitém pořadí.

poměry (spořádané)

Poměry jsou souvislosti mezi různými prvky, které jsou tvořeny zákony, zvyklostmi a dohodami. Jsou pečlivě uspořádány a vytvářejí tak spravedlivý systém.

Podobná synonyma

uspořádání (účelné)

Uspořádání je systém plánování a organizace prostředků pro maximální efektivitu.

časové pořadí

Časové pořadí je seřazení událostí nebo činností v určitém pořadí podle času, ve kterém se odehrávají.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

pořadí

Pořadí je uspořádání nebo řazení něčeho podle určitých pravidel.

uspořádání prvků

Organizace prvků; systematické uspořádání elementů a jejich vzájemné vazby.

vyvozovat (logicky)

Vyvozovat znamená dovozovat závěry z dříve poskytnutých informací logickým způsobem.

posloupnost příkazů (pro počítač)

Posloupnost příkazů je série pokynů, které mají být počítačem postupně provedeny ke splnění specifického úkolu.

změna pořadí

Změna pořadí je přeskupení nějakých věcí nebo činností do jiného uspořádání.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

změnit (pořadí)

Změnit: přepsat, změnit stav, pozici, charakter nebo formu.

spořádaně

Spořádaně znamená v souladu s pravidly, pořádku nebo systému, v přehledné a systematické podobě.

poměry

Poměry jsou vztahy mezi lidmi, skupinami nebo státy; souhrně lze říct, že poměry jsou vzájemné vztahy.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

logický

Logický znamená v souladu s zákonitostmi logiky, uvažováním nebo argumentováním.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

poměry (jen v mn.č.)

Poměry jsou vztahy mezi lidmi, organizacemi nebo státy, které se liší podle situace a kontextu.

číslo dvě (v pořadí)

Dvojka je číselný symbol, který označuje hodnotu jedné jednotky v desítkové soustavě. Je to druhá nejmenší celá čísla, jakou je možné vyjádřit.

rozháraný (poměry)

Rozháraný poměr je stav chaosu a nepořádku, který vznikl v důsledku nedostatku kontroly nebo řízení.

estetické uspořádání

Estetické uspořádání je úprava prostoru nebo objektů, aby vytvořila přitažlivou, harmonickou a příjemnou atmosféru.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

posloupnost (symbolů)

Posloupnost je uspořádání objektů nebo symbolů ve stejném pořadí.