Facebook

Pojmout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu pojmout.

Význam: Pojmout znamená porozumět něčemu, chápat, přijmout či uchopit.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

Podobná synonyma

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

oddělit se <od koho>

Odejít, rozejít se; přerušit vzájemné vztahy nebo spojení.

chválit <koho n. co>

Chválit: oceňovat, zdůrazňovat pozitivní vlastnosti, hodnoty a činy druhých lidí.

podívat se <na koho n. co> (zběžně)

Podívat se znamená prohlédnout, prozkoumat nebo vyhledat někoho nebo něco.

obejít se <bez koho>

Vyhnout se komukoli/něčemu; obcházet; vyvarovat se.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

uctívat <koho>

Uctívat je vyjádřením úcty a úcta k někomu nebo něčemu. Je to projev úcty, cti a uznání.

včlenit < co kam>

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho; zapojit něco do vyššího celku.

ošetřit <koho>

Ošetřením se rozumí poskytnutí lékařské, léčebné nebo rehabilitace péče o člověka, zvíře nebo věc.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

strach

Strach je pocit úzkosti, který lidé zažívají při ohrožení nebo v nejisté situaci.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

rozladit <koho>

Rozladit znamená vyvolat v někom smutek, zlost či neklid.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

poučovat <koho>

Poučovat: poskytovat informace, vést k pochopení či vyučovat, aby se někdo naučil něčemu novému.

pohřbít <koho>

Pohřbít znamená uložit mrtvé tělo do hrobu a provést všechny rituály a obřady spojené s pohřbem.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, nebo se bránit čemu nebo proti něčemu.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky mu ublížit, trápit ho, způsobit mu bolest a utrpení.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

rozumět <čemu>

Rozumět čemu znamená chápat, pochopit, vnímat danou věc nebo situaci.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.