Facebook

Platit <za koho> kauci - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu platit <za koho> kauci.

Význam: Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

frankovat (dopis)

Frankovat znamená obalit dopis poštovní známkovou známkou a podepsat se na obálce.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit člověka.

trestat

Udělit sankci nebo jiný druh odvety za špatné chování nebo trestný čin.

Podobná synonyma

znavit <koho>

Znavit je schopnost najít a pochopit něčí specifickou potřebu nebo situaci a přizpůsobit se jí.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout ho, obvykle rány nebo údery, nebo jinými silnými způsoby, aby se mu ublížilo.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

nepřipadat <co na koho>

Nepřipadat: nevyhovovat, nezapadat do dané situace nebo neodpovídat požadavkům.

zburcovat <koho>

Zburcovat znamená vzbudit někoho k činnosti, obyčejně k akci nebo k aktivitě.

spatřit <koho n. co>

Spatřit: zahlédnout, vidět; pozorovat, objevit; poznat, rozpoznat.

stihnout <koho> (trest)

Stihnout znamená dosáhnout, že daný člověk (nebo věc) je včas dokončen nebo doručen. Může to také znamenat, že daná osoba byla odsouzena k trestu.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

vystrojit <koho>

Vystrojit znamená připravit nebo obléknout někoho do obleku či jiného formálního oděvu.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

ztýrat <koho>

Ztýrat znamená fyzicky či psychicky týrat kohokoli nebo něčí vlastnictví.

polekat <koho>

Polekat vyjadřuje mírné napomenutí za něco, co se udělalo špatně.

uzdravit <koho>

Vrátit komu zdraví, zotavit se z nemoci.

ospravedlňovat <koho>

Ospravedlňovat znamená vysvětlovat/omlouvat počínání nebo jednání někoho.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

posoudit <koho n. co>

Udělat si názor na někoho nebo něco a podle toho na ně či to jeho činění zaujmout postoj.

odstěhovávat <koho n. co>

Přestěhovat se z jednoho místa do jiného.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

zaučit <koho>

Zaučit znamená provést někoho trénováním nebo výukou na určitou úroveň znalostí a dovednosti.

seznámit <koho s čím>

Seznámit se znamená dozvědět se o něčem nebo někom novém a zároveň informovat ostatní.

kárat <koho>

Kárat znamená připomínat někomu jeho chyby nebo nesprávné chování a očekávat, že se to už nebude opakovat.

vytlačit <koho> (z řady)

Vytlačit někoho z řady znamená vyřadit ho z nízké pozice a přesunout ho do vyšší pozice.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená zmírnit jeho strach, vyrovnat jeho emoce a zklidnit jeho myšlenky.

přistihnout <koho při čem>

Přistihnout znamená objevit nebo zjistit, že někdo dělá něco, co by neměl.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.