Facebook

Přibližovat se <komu n. čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přibližovat se <komu n. čemu>.

Význam: Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

přicházet (blíže)

Přijít, dorazit, příjít, vstoupit, přijet.

vzdalovat se

Odcházet nebo se vzdalovat, oddalovat se od místa nebo osoby.

nastávat (noc)

Nastávat znamená přicházet, začínat - například nastává noc, což znamená, že tmavost začíná přicházet.

nadcházet (podzim)

Podzim znamená příchod nových období, očekávání změn a příchod nového života.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

stávat se podobným <komu>

Stát se podobným znamená postupně adoptovat podobné postoje, názory nebo chování.

přátelit se <s kým>

Přátelit se s někým znamená vzájemně si přijímat, vytvářet a udržovat pozitivní vztah.

sbližovat se

Sbližovat se znamená přibližovat se k něčemu nebo někomu, což může znamenat blížící se shodu, spojení nebo dohodu.

Podobná synonyma

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

hrozit <komu>

Hrozit znamená vyhrožovat nebo dávat najevo, že se něco stane, pokud se nesplní nějaké požadavky.

nastávat (bída)

Stav, ve kterém je člověk bez jakýchkoli zdrojů, finančních prostředků nebo vyhlídek na zlepšení.

vysmát se <komu>

Vysmát se znamená smát se na účet někoho jiného a bez soucitu.

znesnadňovat <co komu>

Znesnadňovat znamená ztěžovat situaci nebo zhoršovat podmínky pro někoho.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

přicházet na mysl

Přicházet na mysl: vybavit si, přemýšlet o čemž také souvisí s vytvářením nápadů a názorů.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

zabránit <čemu>

Zabránit <čemu> znamená předcházet aby se něco nestalo nebo neprovedlo.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

podobný

Podobný = shodný, příbuzný, stejný, sem podobný; blízký, připomínající, se stejnými charakteristikami.

panovat <komu>

Panovat znamená vládnout mu, být jim nadřazen a jejich jednání ovládat.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená projevit překvapení nebo údiv nad něčím.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vykřikovat na někoho urážky nebo vulgární slova.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat je odvolat člověka z práce nebo jeho postavení, obvykle za nějaké disciplinární provinění.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

nepřát <komu>

Nepřát znamená projevovat nesympatie, odmítat, odporovat či odmítnout.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.