Facebook

Vyplatit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vyplatit <koho>.

Význam: Uhradit částku, kterou je komu náleženo, a to v hotovosti nebo jiným způsobem.

odměřit

Odměřit znamená měřit množství, délku či šířku předmětu, který se měří, aby se určil přesný objem, velikost nebo hodnota.

změřit (teplotu)

Měřit teplotu, což znamená přesně zjistit a zaznamenat její velikost.

vysázet <komu> (na zadek)

Plácnout/uhodit někoho.

Podobná synonyma

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

vyhulit <ho komu>

Vyhulit, vyjádření zastaralým slovníkem, znamená vyprovokovat, rozčílit či pobouřit.

přisuzovat <komu> (osud)

Přisuzovat osud : odpovídat za výsledky činů nebo určitých událostí.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nemít dostatek schopností, času nebo zdrojů, aby se vyhovělo něčemu.

děkovat <komu>

Uznale poděkovat za jeho/její činy/služby.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

zabušit <komu> (srdce)

Zabušit srdce znamená silně zasáhnout, znejistit, zastrašit nebo obecně vyvolat silný negativní emoční prožitek.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

usnadnit <co komu>

Usnadnit: pomoci komu/čemu, aby bylo něco provedeno snadněji a rychleji.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

vysázet (květiny)

Vysázet znamená vysadit květiny do půdy nebo nádoby.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat je odvolat člověka z práce nebo jeho postavení, obvykle za nějaké disciplinární provinění.

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přidat něco, co ztěžuje situaci.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět danou osobu a porušit věrnostní slib.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

překazit <co komu>

Překazit: zabránit někomu v dosáhnutí jeho cílů, zmařit někomu jeho úmysly.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky či psychicky poškodit člověka nebo způsobit mu bolest.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

vyhrožovat <komu>

Dávat někomu najevo, že se bude dít něco negativního, pokud se nedodrží požadovaného chování.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.