Facebook

Zaujímat <co koho> - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu zaujímat <co koho>.

Význam: Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

chápat <co>

Chápat: vnímat smysl, porozumět, pochopit něčemu.

uchopovat

Uchopovat znamená ovládat, chápat a zvládat situaci nebo problém.

popadat

Popadat znamená rychle se pohybovat, běžet nebo rozběhnout se. Slovo se také používá pro rychlou reakci na něco nebo pro náhlé převzetí zodpovědnosti.

pouštět

Pouštět znamená uvolňovat, propouštět nebo vypouštět, zejména tekutiny, plyny nebo energii.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

lapat

Lapat: chytat, sbírat něco rychle a násilně; tahat, táhnout, sbírat, hledat.

chňapat

Chňapat znamená rychle chytat či stahovat, jako při sbírání či sklizni.

rafat

Rafat je arabský výraz pro přátelskou nebo laskavou pozornost, která je vyjádřena rychlou a velkorysou nabídkou pomoci.

připevňovat <co>

Připevňovat: umísťovat co, čím se přichytívá.

přidržovat

Držet se něčeho, činit něco pravidelně a pevně; trvat na něčem nebo držet něco v úctě.

přichytávat

Přichytávat znamená připevňovat nebo fixovat k něčemu, aby se udrželo na místě.

dobíhat (vlak)

Dobíhat znamená dostat se do cílové stanice, když člověk zmeškal vlak.

honit

Honit znamená rychle běžet za něčím nebo někým. Je to činnost, která vyžaduje nadměrnou fyzickou námahu.

stíhat

Stíhat znamená provádět právní řízení proti někomu za podezření ze spáchání trestného činu.

dopadat (zloděje)

Dopadat zloděje znamená jeho odhalení, vyšetření a potrestání trestného činu.

zadržovat

Zadržovat znamená odložit, zabránit něčemu, aby se dostalo do oběhu, či pohybu.

zmocňovat se

Zmocňovat se znamená užívat si či využívat něčeho, co není ve vlastnictví, s cílem dosáhnout určitého cíle.

získávat <co>

Získávat: získat, obdržet, zažít, dostat se k něčemu, mít přístup k něčemu.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

přiučovat se <čemu>

Učit se něčemu novému; získat praktické zkušenosti a informace o dané problematice.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

vzněcovat se

Vzněcovat se znamená projevovat vnitřní zájem, známost nebo vášeň pro něco.

zhasínat

Zhasínat znamená postupně ubývat až do úplného zmizení, umlknutí či zaniknutí.

dojímat

Dojímat: prožívat silné emoce, které mohou vyústit až ve slzy a smutek.

Podobná synonyma

vyslechnout <koho n. co>

Vyslechnout znamená poslouchat a vyhodnocovat informace, které někdo říká.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

velebit <koho>

Velebit je sloveso, které znamená oslavovat, chválit nebo vyzdvihovat někoho nebo něco.

ukrýt <koho>

Ukrýt znamená schovat člověka nebo věc před zrakem jiných lidí.

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

odvodit <co z čeho>

Odvodit znamená "vyvodit nebo učinit závěr z dřívějších informací nebo argumentů".

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijímat, převzít, zaujmout postoj k čemu.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

oblíbit si <koho>

Udělat si k někomu příjemné pocity, mít ho rád nebo ho obdivovat.

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená imitovat činy, projevy, vlastnosti druhých osob nebo věcí.

ztotožňovat <koho s kým>

Ztotožňovat znamená spojovat nebo srovnávat dvě věci, aby vyjadřovaly stejnou myšlenku nebo měly stejný účel.

rozrušovat <koho>

Rozrušovat znamená burcovat, vyvolávat neklid, rozčilovat.

uchopovat <co>

Uchopovat znamená pojmout nebo chápat a zabývat se něčím.

vyloučit <koho> (z evidence)

Vyloučit znamená odstranit jeho údaje z evidence.

vykořisťovat <koho>

Vykořisťování je velmi závažné zneužívání moci jedné strany nad druhou, často získávaním materiálních výhod nebo vytvářením nevyváženého poměru.

zhostit se <čeho>

Zhostit se čeho znamená převzít odpovědnost za danou činnost, aktivitu nebo situaci.

zmocňovat

Zmocňovat znamená dát někomu nebo něčemu pravomoc nebo právo dělat něco.

útočit <na koho n. co>

Útočit je vystupování proti někomu nebo něčemu, aby byl způsoben fyzický nebo psychický útok.

odstěhovat <koho kam>

Přestěhovat se z jednoho místa na jiné.

porobovat <koho>

Porobovat znamená páchat násilí nebo vydírání na někom, aby vám poskytl majetek nebo peníze.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky nebo psychicky napadnout osobu nebo skupinu.

neobejít se <bez čeho>

Neobejít se bez čeho: bez toho se neobejít, nutné pro uskutečnění.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

hanět <koho n. co>

Hanět znamená kritizovat, odsoudit nebo pomlouvat koho nebo něco.