Facebook

Parodovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu parodovat <koho n. co>.

Význam: Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

karikovat

Karikovat znamená vytvářet karikatury, jednoduché obrázky, které satiricky vystihují osobu, událost nebo názor.

ironizovat

Ironizovat znamená mluvit o něčem s ironií nebo sarkasmem, často se to používá pro označení něčího nespravedlivého nebo špatného.

vysmívat se <komu>

Vysmívat se : posmívat se, házet urážky, ponižovat.

posmívat se

Posmívat se je odsuzovat či pomlouvat někoho či něco s ironickým, kritickým či znevažujícím způsobem.

Podobná synonyma

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

znesnadnit <co komu>

Znesnadnit: ztížit situaci nebo proces komu.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

vracet čest <komu>

Vracet čest: projevit úctu druhému člověku slovy nebo činy, aby potvrdil/a jeho význam.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

nabít <komu>

Dát někomu (např. energii, znalosti, motivaci) zdroje, aby byl schopen určitou činnost provádět.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

přiblížit <co komu>

Přiblížit se rozumí zpřístupnit něco blíže, přinést to způsobem, aby to bylo srozumitelné nebo snadno pochopitelné.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

zanechat <co komu>

Zanechat: dát něco komu, odjet nebo odejít a nechat něco po sobě.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

zajistit <co komu>

Zajistit znamená poskytnout, pomoci s něčím nebo zaručit, aby bylo něco dosaženo nebo zajištěno.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

ubližovat <komu>

Ubližovat = Činit fyzické nebo psychické bolesti člověku nebo zvířeti.

dát <komu> odměnu

Udělit někomu odměnu jako uznání či poděkování za jeho úspěchy nebo dobrou práci.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

předčítat <co komu>

Předčítat: číst něco před publikem, představovat někomu text nebo učivo.

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

lehnout si <ke komu>

Lehnout si k někomu znamená vyjádřit mu důvěru a náklonnost. Jde o symbolické gesto, které může být buď vyjádřením nadšení, nebo uklidněním.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.