Facebook

Lézt - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu lézt.

Význam: Lézt znamená pohybovat se po čemkoliv s cílem dostat se nahoru, například po stromě, skále nebo žebříku.

plazit se (had)

Pohybovat se po zemi (nebo jiném povrchu) pomocí závěsných pohybů a posouvání těla.

šplhat (horolezec)

Šplhat je technika používaná horolezci při výstupech do strmějších a náročnějších terénů. Je to způsob pohybu po skalách nebo skalních stěnách s použitím rukou a nohou.

vnikat (sníh)

Vnikat znamená, aby se sníh dostal do podkladu, například do povrchu cesty nebo chodníku.

pronikat <kam>

Pronikat znamená procházet skrze něco nebo se dostat dovnitř něčeho.

vléci se

Vléci se znamená dělat něco neuváženého, které může mít následky; obecně znamená dělat něco, co je špatné, nebo nebezpečné.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

cpát se

Cpát se znamená usilovat o něco s nadměrnou horlivostí nebo intenzitou. Je to vyjádřeno přílišnou snahou dosáhnout něčeho nebo prosadit se.

dolézat

Dolézat znamená přijít, dorazit, přibýt, přijet, příjít, přicházet, nastoupit, přistát, připlout, dosáhnout.

vtírat se

Vtírat se je vyjadřovací spojení, které znamená provádět něco nepozorovaně, nečekaně a nenápadně.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

vstupovat (do vlaku)

Vstupovat znamená nastoupit do vlaku.

vylézat (hřiby)

Vylézat se vztahuje k hledání hřibů, kdy se lidé procházejí po lese a hledají hřiby.

ukazovat se (sněženky)

Ukazovat se znamená projevit se nebo se objevit.

plížit se

Chodit potichu a nezřetelně, jako by člověk nechtěl být viděn.

ploužit se

Ploužit se znamená postupovat velmi pomalu a s váháním, jako byste se téměř plížili.

jít vzpřímeně

Jít vzpřímeně znamená chovat se s úctou, ctít druhé a jít vždy sebevědomě.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

sunout se

Sunout se znamená pomalu se pohybovat po nějakém povrchu, jako například řeka, písek nebo země.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

plahočit se

Plahočit se znamená intenzivně se pohybovat, jako by člověk utíkal, něco se snažil získat, či uniknout před něčím.

žít (bídně)

Žít bídně znamená žít v chudobě s minimálním nájmem a příjmy, bez luxusu a pohodlí.

Podobná synonyma

táhnout

Táhnout znamená přenášet objekty silou, nebo je přetahovat, tažením. Často je také používáno jako přenesený význam pro získání pozornosti nebo dopadu.

žehnat <komu>

Žehnání je projev přání štěstí, zdraví nebo úspěchu komu nebo něčemu.

vnikat <co kam>

Vnikat = vstupovat dovnitř nebo pronikat do něčeho.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

hníst <komu> (svaly)

Hníst znamená pohybovat svaly, aby se uvolnily a uvolnily napětí.

ujídat <komu čeho n. co>

Ujídat: konzumovat části čeho/čeho a odebírat části druhému.

táhnout se

Táhnout se znamená usilovat o něco, snažit se dosáhnout svého cíle a nevzdávat se.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

rozpouštět se (sníh)

Rozpouštění sněhu je proces, kdy se sníh rozpouští ve vodě nebo se topí.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

ukazovat se jako <co>

Ukazovat se jako: projevovat se, chovat se.

dávat <komu> (cenu)

Přiznat/udělit někomu cenu/ocenění/odměnu/uznání za jeho úspěchy/výkon.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

radit <komu>

Radit je dávat návody, doporučení, rady, zkušenosti či poučení pro jiné.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu informace, znalosti nebo sílu.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.

vyrvat <co komu>

Vyrvat znamená násilím nebo silou odebrat něco někomu.

vymýt <komu> (mozek)

Vymýt mozek znamená přemýšlet o něčem intenzivně natolik, že se to začne stávat součástí vaší osobnosti.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

vynadat <komu>

Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

ubíhat

Ubíhat znamená postupně mizet, odcházet kamsi.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

podlézat

Podlézat znamená vyhovět něčí vůli nebo prosbě, případně se někomu účelově přizpůsobit.

nabízet se <komu>

Nabízet se znamená nabídnout něco, co se dotyčnému může hodit nebo získat.

připisovat <komu> vinu

Přisuzovat odpovědnost a vinu konkrétní osobě.