Facebook

Ploužit se - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu ploužit se.

Význam: Ploužit se znamená postupovat velmi pomalu a s váháním, jako byste se téměř plížili.

lézt

Lézt znamená pohybovat se po čemkoliv s cílem dostat se nahoru, například po stromě, skále nebo žebříku.

plížit se

Chodit potichu a nezřetelně, jako by člověk nechtěl být viděn.

jít vzpřímeně

Jít vzpřímeně znamená chovat se s úctou, ctít druhé a jít vždy sebevědomě.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

sunout se

Sunout se znamená pomalu se pohybovat po nějakém povrchu, jako například řeka, písek nebo země.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

plahočit se

Plahočit se znamená intenzivně se pohybovat, jako by člověk utíkal, něco se snažil získat, či uniknout před něčím.

žít (bídně)

Žít bídně znamená žít v chudobě s minimálním nájmem a příjmy, bez luxusu a pohodlí.

vléci se

Převléci se (obléknout se do jiného oděvu); změnit svůj oděv; obměnit svůj vzhled.

táhnout se

Táhnout se znamená dělat úsilí a snažit se dosáhnout něčeho, často díky vlastní vůli a odhodlání.

plazit se

Plazit se je pohyb těla, při kterém se využívají pouze pánevní a kyčelní klouby, pro přesun z místa na místo.

Podobná synonyma

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

objasnit <co komu>

Vysvětlit co komu: vysvětlit nebo popsat jakýkoli pojem nebo problém, aby to druhá osoba pochopila.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

říci <co komu>

Říci znamená sdělit mu slovně nějakou myšlenku, informaci nebo informaci.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

táhnout

Táhnout znamená přenášet, vyvíjet námahu, přitahovat nebo tlačit něco.

vrátit čest <komu>

Vrátit čest někomu znamená obnovit jeho dobrou pověst a uznání od ostatních.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

rozmluvit <co komu>

Mluvit s někým o něčem, aby se našly řešení nebo dohoda.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

žít bídně

Žít bídně znamená žít v extrémní bídě, chudobě a nedostatku.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

věřit <komu>

Věřit znamená důvěřovat toho člověka, věřit v jeho schopnosti a v jeho slova, vyjadřovat důvěru a očekávat, že bude dělat to, co slíbí.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

zbývat <co komu>

Zbývat: zůstávat, přetrvávat, zůstat nedotčený, být k mání.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

alkohol před usnutím

Alkohol je látka, která se často konzumuje pro její psychoaktivní efekt, ale může také poškodit zdraví a vyvolat uspávací účinek.

nedůvěřovat <komu>

Nedůvěřovat znamená vyjadřovat nedůvěru, nevěřit člověku či jeho slovům.