Facebook

Ubíhat (pomalu) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu ubíhat (pomalu).

Význam: Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

lézt

Lézt znamená pohybovat se po čemkoliv s cílem dostat se nahoru, například po stromě, skále nebo žebříku.

plížit se

Chodit potichu a nezřetelně, jako by člověk nechtěl být viděn.

ploužit se

Ploužit se znamená postupovat velmi pomalu a s váháním, jako byste se téměř plížili.

jít vzpřímeně

Jít vzpřímeně znamená chovat se s úctou, ctít druhé a jít vždy sebevědomě.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

sunout se

Sunout se znamená pomalu se pohybovat po nějakém povrchu, jako například řeka, písek nebo země.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

ponižovat se <před kým>

Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

plahočit se

Plahočit se znamená intenzivně se pohybovat, jako by člověk utíkal, něco se snažil získat, či uniknout před něčím.

žít (bídně)

Žít bídně znamená žít v chudobě s minimálním nájmem a příjmy, bez luxusu a pohodlí.

Podobná synonyma

vysvětlit <komu co

Vysvětlit - to je ukázat/ objasnit něčemu/někomu jeho smysl a účel.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

vzepřít se <komu>

Vzepřít se komu znamená odmítnout či se postavit proti něčemu, co někdo navrhuje nebo žádá.

vzít <co komu>

Vzít: převzít něco od někoho, brát si na vlastní užití.

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

zavítat <ke komu>

Zavítat je projev zájmu o návštěvu. Znamená to přijít do místa, kde se daná osoba nachází.

podlézat

Podlézat znamená jít nebo se pohybovat pod něčím, doslova nebo přeneseně. V přeneseném smyslu to znamená být závislým na někom nebo přizpůsobovat se něčímu.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.

odpovědět <komu> rázně

Jednoznačně a důrazně odpovědět na dotaz konkrétní osoby.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

splnit se <komu> (sen)

Realizovat/uskutečnit daný sen, dosáhnout cíle, který si daná osoba stanovila.

poskytovat <co komu>

Poskytovat znamená dávat něco komu, co potřebuje nebo očekává.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená vzít něco od někoho nebo něčeho.

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

nabídnout <co komu>

Nabídnout znamená poskytnout někomu možnost využití nějaké služby nebo produktu.

vystavit <komu> (pas)

Udělit někomu pas (nebo jinou dokumentaci) a oficiálně povolit jeho cestu.

táhnout se

Táhnout se znamená vytrvale jít nebo být na cestě, zvláště při únavě či velké námaze.

sdělovat <komu>

Předávat informace, zprávy, myšlenky nebo vyjádření druhé osobě.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená poskytovat někomu pomoc, aby mohl dosáhnout cíle, který si stanovil.

přisoudit <co komu>

Přisoudit znamená připojit něco k něčemu, nebo přiřadit něco k něčemu; připsat něco někomu, přičíst něco někomu.

nahradit <co komu>

Nahradit znamená vyměnit co nebo koho za něco jiného.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.