Facebook

Ponižovat se <před kým> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu ponižovat se <před kým>.

Význam: Ponižovat se znamená sebepodceňovat a pokorně akceptovat nadřazenost druhé osoby.

lézt

Lézt znamená pohybovat se po čemkoliv s cílem dostat se nahoru, například po stromě, skále nebo žebříku.

plížit se

Chodit potichu a nezřetelně, jako by člověk nechtěl být viděn.

ploužit se

Ploužit se znamená postupovat velmi pomalu a s váháním, jako byste se téměř plížili.

jít vzpřímeně

Jít vzpřímeně znamená chovat se s úctou, ctít druhé a jít vždy sebevědomě.

táhnout se (kouř)

Táhnout se (kouř): dýchání kouře z tabákového produktu, např. cigarety, a následné vyfukování do vzduchu.

sunout se

Sunout se znamená pomalu se pohybovat po nějakém povrchu, jako například řeka, písek nebo země.

vléci se (čas)

Vléci se znamená vyvinout úsilí, aby člověk dosáhl určitého cíle nebo očekávaného výsledku.

ubíhat (pomalu)

Ubíhat (pomalu) znamená postupně mizet, měnit se nebo jít pozvolna do minulosti.

podlézat <komu>

Podlézat znamená udělat nebo říci něco pro získání přízně nebo prospěchu bez ohledu na své vlastní názory.

plahočit se

Plahočit se znamená intenzivně se pohybovat, jako by člověk utíkal, něco se snažil získat, či uniknout před něčím.

žít (bídně)

Žít bídně znamená žít v chudobě s minimálním nájmem a příjmy, bez luxusu a pohodlí.

Podobná synonyma

pomalu

Pomalý se vztahuje k nízké rychlosti pohybu, nebo vypracování nějaké činnosti.

kouř

Kouř je to, co vypouštíme při spalování, nebo čímkoliv jiným, co se do něj promítne. Může to být tabákový kouř, spalovací produkty z auta, ohně nebo jiného zdroje.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

oplatit <co komu>

Zaplatit někomu za něco, co on/ona udělal/a pro vás.

zašeptat <co komu>

Říct něco tichým hlasem, aby to ostatní neslyšeli.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

nabít <komu>

Nabít znamená předat energii nebo silný pocit.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

ztrpčovat <co komu>

Ztrpčovat je činit něco, co komplikuje život druhé osobě.

nahradit <co komu>

Nahradit znamená vyměnit co nebo koho za něco jiného.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

zabušit <komu> (srdce)

Zabušit srdce znamená silně zasáhnout, znejistit, zastrašit nebo obecně vyvolat silný negativní emoční prožitek.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

ubrat <komu> (ze mzdy)

Ubrat (ze mzdy) znamená snížit část výplaty.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

dát <komu> radu

Poradit někomu, jak se zachovat, co udělat nebo co si myslet.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

táhnout se (nemocný)

Táhnout se znamená prožívat obtížné období a trpělivě snášet nemoc.

vléci se

Převléci se (obléknout se do jiného oděvu); změnit svůj oděv; obměnit svůj vzhled.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

začít nadávat <komu>

Začít nadávat znamená začít s hrubými slovy obviňovat či urážet danou osobu.

lát <komu>

Lát se používá jako výraz pro dělení, zužování nebo štěpení něčeho na menší části.