Facebook

Zpronevěřit se <čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu zpronevěřit se <čemu>.

Význam: Přestat dodržovat či se odmítnout zavázat k něčemu, co bylo dříve slíbeno, či přijato.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

obelstít <koho>

Obelstít znamená vymanit se nebo dostat se přes něčí blokádu nebo překážku.

podvést

Podvést: učinit někoho obětí podvodu; zklamat svého partnera nebo ostatní lidi; porušit svůj slib.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

odvrátit

Odvrátit znamená zabránit, udělat něco, aby se něco nestalo nebo se nestalo podle původního plánu.

Podobná synonyma

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

vykupovat <koho n. co>

Koupit něco nebo někoho za určitou cenu, aby se ochránilo proti ztrátě nebo ublížení.

hlídat <koho>

Hlídat znamená dohlížet a strážit nějakou osobu, věc či místo.

rozčarovat <koho n. co>

Rozčarovat je vyjádření, které znamená zklamat očekávání nebo naděje někoho nebo něčeho.

pustit se <do čeho>

Začít se čím/čímkoliv: vrhnout se do akce, začít s něčím.

ubrat <z čeho>

Ubrat znamená snížit množství nebo intenzitu čehokoli.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

vybavit zbraněmi <koho>

Vybavit zbraněmi znamená poskytnout někomu zbraně pro ochranu nebo pro boj.

obelstít

Obelstít znamená obejít nebo obehrát někoho, aby se dosáhlo vlastního cíle.

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená vyznávat úctu, oslavovat, věnovat pozornost nebo chválit.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

unavit <koho>

Unavit znamená namáhat, fyzicky či psychicky vyčerpat.

dovléci <koho kam>

Dovléci znamená dovést někoho nebo něco na nebo do určitého místa.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.

strčit <do koho>

Strčit znamená fyzicky tlačit nějakou osobu nebo předmět do něčeho nebo někoho.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

podezírat <koho>

Podezírat znamená vyvozovat předpoklady, že se něco zlého nebo nepravdivého děje u dané osoby.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená při každé příležitosti vyzvídat další informace o něčem (nejčastěji o člověku) nebo dotazovat se na něco.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

těžit <z čeho>

Těžit znamená vybírat, sbírat nebo získávat něco, obvykle přírodní suroviny, energetické zdroje nebo zisk.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

oceňovat <koho>

Oceňovat znamená vyjádřit uznání, obdiv, vděčnost a uznání pro něčí činy, slova nebo vlastnosti.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.

tlačit <na koho>

Tlačit znamená vyvíjet silný psychický nebo nátlakový tlak, aby se dotyčný přizpůsobil dané situaci.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.