Facebook

Přinucovat <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu přinucovat <koho k čemu>.

Význam: Přinucování je nucení k něčemu, co se musí provést, aby se dosáhlo cíle.

donucovat

Vynutit si násilím, příkazem nebo hrozbou splnění požadavku.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

sugerovat <co komu>

Sugerovat znamená naznačovat něčemu, co je vhodné nebo žádoucí.

Podobná synonyma

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

mít se <ke komu>

Mít se ke komu je výraz pro vztah, kdy se můžete spolehnout na druhou osobu a cítit se s ní v bezpečí.

blahopřát <komu>

Blahopřát znamená vyjádřit gratulaci a podporu pro činnost nebo událost.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

vyhrožovat <komu>

Dávat někomu najevo, že se bude dít něco negativního, pokud se nedodrží požadovaného chování.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

hnusit se <co komu>

Hnusit se: představovat si něco odporuplného, nechutného nebo odpudivého o někom nebo něčem.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

slíbit <co komu>

Slíbit něco znamená dát slib, že to splníme. Slíbit něco komu je dát osobě slib, že to splníme.

vnutit <co komu>

Vnutit někomu něco: donutit ho, aby to přijal nebo akceptoval bez možnosti volby.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit kritiku nebo obviňování někomu za nějakou chybu nebo přečin.

podařit se <co komu>

Úspěšně dokončit něco, co bylo zamýšleno.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

sdělovat <co komu>

Sdělovat: předávat informace, zprávy nebo názory druhým lidem.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

svědčit <komu> (zdraví)

Svědčit znamená potvrdit něčí zdraví, tj. potvrdit, že se osoba cítí dobře a je zdráva.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

cpát se

Cpát se znamená rychle a násilně dostat něco někam, obvykle tam, kde to není požadováno.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět, lhát a mít milostný vztah s někým jiným než s partnerem.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.