Facebook

Mučivý pocit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu mučivý pocit.

Význam: Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

plaz

Plaz je obratlový živočich s kůží bez vláken, který se pohybuje často na čtyřech končetinách.

trýznivá myšlenka

Trýznivá myšlenka je myšlenka, která se opakuje a způsobuje úzkost, zděšení, strach či úzkost.

zrádce

Osoba, která poruší důvěru, přísahu nebo závazek ve prospěch jiného člověka nebo skupiny.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který se snaží vyhnout se přímým problémům pomocí složitých, obratných a někdy i nečestných postupů.

domácí hospodáříček

Domácí hospodáříček je společné obecné označení pro domácnost, kde se hospodaří s omezenými prostředky.

šotek

Šotek je název pro starou ošuntělou věc nebo oděv, který je velmi zanedbaný a používá se jako zástupné slovo pro špatný stav něčeho.

Podobná synonyma

člověk

Člověk je inteligentní, společenské bytosti, schopné komunikovat, vytvářet a užívat si kultury.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

lstivý

Lstivý znamená schopný nečekaných způsobů jednání, které jsou účelné a slouží k dosažení nějakého cíle.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

myšlenka

Myšlenka je představa, úvaha nebo nápad, který je vyjádřen v jedné větě nebo více větách.

zkoumaný člověk

Zkoumaný člověk je osoba, která se zkoumá, aby se získaly informace o jejích vlastnostech a chování.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

jakýsi (člověk)

Někdo nebo něco nezávislého či neutrálního, co nemá jasnou identitu.

slabomyslný člověk

Slabomyslný člověk je někdo, kdo má nízké sebevědomí, je nejistý, často se cítí bezmocný a bezradný.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

člověk (bezohledný)

Člověk bezohledný je někdo, kdo nerespektuje druhé, je egoistický a má snahu dělat věci bez ohledu na druhé.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

pojmenovávat (zrádce)

Pojmenovávat znamená nazývat nebo označovat něco určitým názvem nebo termínem.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

panovačný člověk

Člověk, který je autoritativní, tvrdohlavý a dominantní v jeho postoji.