Facebook

část - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu část.

Význam: Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

díl

Díl je součást, část nebo komponent, který se používá k vytvoření celku.

úsek

Úsek je část cesty nebo trasy, která má konkrétní délku nebo začátek a konec.

kus

Kus je malá část něčeho, např. kus dřeva nebo kus skla. Může také znamenat menší množství něčeho.

součást

Součást je část, která je součástí většího celku. Je to často díl nebo část, která je nezbytná pro fungování celku.

celek

Celkem je to souhrn, který se vztahuje k jednotlivým částem, objektům nebo jevům jako celek.

složka

Složka je obecné označení pro adresář nebo složku na disku, který obsahuje soubory a další složky.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která je zodpovědná za jeho funkci.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

skupina manažerů

Skupina manažerů je skupina lidí, kteří mají za úkol plánovat, řídit a kontrolovat činnosti a procesy ve firmě nebo organizaci.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí, kteří se společně snaží dosáhnout stejného cíle pomocí kooperativního jednání.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

časový úsek

Časový úsek je určitá časová doba, která může být dlouhá nebo krátká.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

větný úsek

Větný úsek je věta nebo série slov, které spolu logicky souvisí. Je to jedna myšlenka nebo názor, který může být vyjádřen jedním větším výrokem.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

vytvořit celek

Vytvořit celek znamená sloučit různé části či prvky do jednoho funkčního systému.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

skupina (generační)

Skupina generační je skupina lidí, kteří se narodili ve stejném období a sdílejí společné zkušenosti, názory a hodnoty.