Facebook

část - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu část.

Význam: Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

díl

Díl je součást, část nebo komponent, který se používá k vytvoření celku.

úsek

Úsek je část cesty nebo trasy, která má konkrétní délku nebo začátek a konec.

kus

Kus je malá část něčeho, např. kus dřeva nebo kus skla. Může také znamenat menší množství něčeho.

součást

Součást je část, která je součástí většího celku. Je to často díl nebo část, která je nezbytná pro fungování celku.

celek

Celkem je to souhrn, který se vztahuje k jednotlivým částem, objektům nebo jevům jako celek.

složka

Složka je obecné označení pro adresář nebo složku na disku, který obsahuje soubory a další složky.

komponenta

Komponenta je část nebo součást celku, která je zodpovědná za jeho funkci.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

časový úsek

Časový úsek je určitá časová doba, která může být dlouhá nebo krátká.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

účelová skupina osob

Účelová skupina osob jsou skupiny lidí, které jsou spojeny konkrétním účelem nebo cílem.

skupina (budov)

Skupina budov je soubor budov, které jsou umístěny ve stejné oblasti a mají různé účely.

semknutý útvar

Semknutý útvar je skupina objektů nebo částic, které jsou spojené a drženy pohromadě.

oddělení (ohrazené)

Oddělení je prostor ohrazený fyzickou bariérou nebo čárou, který odděluje jeden prostor od druhého.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

sestavení (v celek)

Sestavení se vztahuje k procesu spojení několika součástí dohromady, aby vytvořilo jeden celek.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

sestavovat (celek)

Sestavovat znamená skládat jednotlivé části dohromady do celku.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

větný celek

Větný celek je souvislá struktura slov tvořící významovou jednotku.

spojený v celek

Spojení - slovo označující sdružení více jednotek dohromady, často za účelem osiření funkce.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.