Facebook

šidit - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu šidit.

Význam: Šidit je nelegální jednání, kdy se někomu odebírá peníze nebo majetek nebo se jinak zneužívá jeho postavení.

rozdírat

Rozdírat znamená roztrhat či rozložit na drobné kusy; také metaphoricky - rozdílit, rozcházet se.

odírat

Odírat je činnost, při které se z čehokoli (např. látky, kůže, kamene) odstraní horní vrstva.

stahovat (kůru)

Odstraňování kůry z ovoce či dřeva, např. stahování kůry z hrušky či borovice.

loupat

Loupat znamená odstraňovat nebo odstranit kůru nebo slupky z ovoce nebo zeleniny, aby se získal čerstvý vnitřek.

drhnout (podlahu)

Drhnout znamená odstranit nečistoty a nečistoty z povrchu pomocí kartáčování nebo chemických činidel.

vykořisťovat (sedláky)

Vykořisťování je forma ekonomického a sociálního zneužívání, kdy se zejména sedláci dostávají do podřízeného postavení.

obírat

Obírat znamená využívat nebo okrádat někoho nebo něco, aby se dosáhlo vlastního prospěchu.

biflovat

Biflovat znamená trénovat a opakovat si naučené informace, aby byly pevně zažité.

šprtat

Šprtat znamená intenzivně se učit, být ve škole úspěšný, získat co nejlepší výsledky.

drtit

Drtit znamená rozdrtit něco na prášek nebo na malé kousky.

okrádat

Okrádat je zneužít něčí majetek nebo práva k vlastnímu prospěchu bez jejich svolení.

podvádět <koho>

Podvádět znamená užívat nepoctivých praktik k získání nespravedlivé výhody nebo k omezení někoho jiného.

klamat

Klamat znamená lhát, mluvit nepravdu nebo uvádět falešné informace.

falšovat <co>

Falšovat: vytvořit falešnou verzi čehokoli, obvykle pro získání nezákonné výhody.

znehodnocovat (mléko)

Znehodnocovat mléko znamená snižovat jeho nutriční hodnotu nebo kvalitu.

Podobná synonyma

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.

strčit <koho kam>

Strčit znamená fyzicky nebo symbolicky přikládat něco do jiného. Když se řekne "strčit někoho kam", znamená to, že se dotyčný násilím nebo úmyslně přikládá do něčeho jiného.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

uspokojit <koho>

Splnit požadavky, potřeby nebo očekávání někoho, aby byl/a spokojen/a.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat nebo tlouci člověka nebo zvíře.

vyzvat <koho> (k odpovědi)

Vyzvat koho: požádat o reakci, připomenout, aby odpověděl/a.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

potupit <koho n. co>

Potupit: ponížit někoho nebo něco, očerňovat, zostudit.

posílat <koho kam>

Posílat: přenést, doručit (něco/někoho) z jednoho místa/osoby do druhého.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

hněvat <koho>

Hněvat se míní projevovat velkou nebo silnou nespokojenost a zlost, zejména na někoho.

ovládnout <koho> (vztek)

Udržet kontrolu nad emocemi a nedovolit, aby vztek ovládl situaci.

vyburcovat <koho>

Vyburcovat znamená vzbudit zájem nebo motivaci k nějaké činnosti či podniknutí nějaké akce.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

vyloučit <koho> (z evidence)

Vyloučit znamená odstranit jeho údaje z evidence.

vyhnat <koho>

Vyhnat: odstranit násilím/silou, vyžadovat odchod, vyvést z nějakého místa.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

podnítit <koho n. co>

Podnítit: stimulovat, vzbudit zájem, povzbudit.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

zbavit <koho> (moci)

Odstranit moc nebo autoritu nad někým; zbavit koho možnosti být autoritou nebo mít moc.

napodobit <koho>

Napodobit znamená převzít/zopakovat něčí jednání, vzhled nebo způsob jednání.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená jednat s ním bez předsudků a nepřátelství, i když se s ním nesouhlasí.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci mu, aby dosáhl jeho cílů a úspěchu.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést a připravovat někoho k dospělosti a zodpovědnosti, poskytovat mu hodnoty a návyky.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

zrovnoprávnit <koho n. co>

Zrovnoprávnit znamená dát stejná práva nebo stejný status těm, kteří byli obecně považováni za nedostateční.