Facebook

Vyloučit <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu vyloučit <koho>.

Význam: Vyloučením se rozumí odstranění osoby z nějakého procesu nebo situace.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

Podobná synonyma

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

připsat <co komu>

Připsat znamená přidělit nebo přiřadit něco (peníze, odpovědnost, úkol) konkrétní osobě nebo skupině.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

napovídat <co komu>

Napovídat znamená dát náznaky nebo rady, aby se někdo mohl dobrat k onému výsledku.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

nabít <komu>

Nabít (někoho) znamená poskytnout někomu energii, sílu nebo odvahu.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

zastavit (práci)

Zastavit znamená ukončit nebo přerušit činnost, konání nebo výkon.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená bojovat o stejnou pozici nebo výhody jako někdo jiný.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená vést účetní doklady, zaznamenat finanční transakce a vyúčtovat jejich výsledek.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

vystavovat <komu> (pas)

Vystavovat pas znamená vydávat pas osobě, která o to požádala.

navléci <co komu>

Navléci = obléci na tělo, obléknout.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.

vinout se <ke komu>

Vinout se ke komu znamená dělat něco, co je pro druhou osobu příjemné nebo užitečné.

brát <co komu>

Brát znamená vzít si něco od někoho, což může být materiální nebo nehmotné, například peníze, služby nebo radu.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.