Facebook

Popovídat si - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu popovídat si.

Význam: Popovídat si je rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi, kteří se navzájem sdílejí myšlenky, názory a pocity. Je to přátelský způsob komunikování, který může pomoci oběma stranám lépe porozumět a přiblíži

ťuknout

Ťuknout je pohyb rukou směřující k něčemu, kde se dotknete nebo dáte lehkou ránu. Je to gesto, které můžete použít, abyste získali pozornost, pozdravili nebo ukázali, že jste se něčemu dotkli.

kliknout (tlačítkem)

Kliknutím se obvykle myslí stisknutí tlačítka myši nebo klávesnice, obvykle pro odeslání informací nebo otevření další stránky nebo programu.

cvaknout

Cvaknout je zvukový výraz, který se používá k popisu krátkého zvuku, který vznikne zaříznutím něčeho, nebo zmáčknutím něčeho. Může být také použit pro opakování zvuku, který vznikne při kliknutí na tl

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

praštit

Výraz 'praštit' obvykle označuje náhlou, silnou a výraznou akci, kterou člověk provede, aby dosáhl nějakého výsledku. Nejčastěji se jedná o fyzickou akci, jako je například udeřit do něčeho nebo na ně

zabít

Vykořisťovat nebo zlikvidovat život, tělo nebo věc. To je význam slova "zabít".

ranit (mrtvice)

Ranit je lékařský termín pro mrtvici, běžně také známou jako cévní mozková příhoda nebo ischemická mozková příhoda. Jde o náhlou a dramatickou poruchu oběhu, která způsobí poškození mozku.

poklepat si

Klepnutím na něco nebo na někoho se vyjadřuje souhlas, podpora nebo pozornost. Je to také způsob, jak se o něčem dohodnout nebo se na něčem dohodnout. Poklepání může také být symbolickým gestem radost

zdrbnout si

Zdrbnout si znamená nahlas říct něco zlého o někom nebo něčem. Je to forma pomluvy, která je obvykle vyjadřována s úmyslem poškodit jiného člověka nebo věc.

Podobná synonyma

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená setkat se s ním nečekaně, být si blízko.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená omezit jeho svobodu pohybu a vzít jeho práva.

hněvat se <na koho>

Hněvat se: projevovat silnou nelibost, rozčilovat se, vyjadřovat zlost .

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

pohoršit <koho>

Pohoršit znamená urážet, znevažovat, hanět nebo dráždit jiného člověka.

obsluhovat <koho>

Obsluhovat znamená poskytovat služby a pomoc člověku nebo organizaci.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát o jeho potřeby a zajišťovat jim bezpečí a pohodlí.

doprovodit <koho>

Doprovodit znamená provázet někoho, aby se dostal tam, kam potřebuje.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

obírat <koho>

Obírat znamená okrádat nebo oklamat kohokoliv o to, co mu právem náleží.

hanět <koho>

Hanět znamená kritizovat a odsoudit něčí chování, jednání nebo činy.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat: přinutit někoho, aby uvěřil nebo udělal něco skrze argumenty a vysvětlení.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená učinit jej předmětem újmy/poškození na jeho reputaci nebo dobrém jménu.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu a vlídnost někomu, koho znáte.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

sledovat <koho> (tajně)

Sledovat (tajně) znamená prozkoumávat jeho aktivity, aby byly zjištěny podrobnosti, které by jinak zůstaly skryty.

pokořovat <koho>

Pokořovat znamená uznávat nadřazenost/autoritu koho/čeho a respektovat jeho/jeho vůli.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest za provinění, například v podobě pokuty, omezení svobody nebo výchovného trestu.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat nebo vyšetřovat změny či chování dané osoby.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.