Facebook

Nabít <komu> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nabít <komu>.

Význam: Dát někomu energii, silu nebo motivaci; podpořit, obohatit ho nebo ho povzbudit k dalším činům.

natlouci

Natlouci: silně něco udeřit nebo rozdrtit, aby se z něčeho dostalo něco uvnitř.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

naplnit <co čím>

Naplnit: vyplnit něco čím/čímž; dát do něčeho materiál, aby se vyplnilo.

Podobná synonyma

upustit <od čeho>

Upustit : přestat se věnovat, zanechat, odmítnout.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

zabudovat <co do čeho>

Zabudovat znamená začlenit, vložit nebo zainstalovat nějakou věc do jiného systému nebo produktu.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

ohledně čeho

Ohled je pozornost k něčemu nebo někomu; respektování zájmů a přání druhých, na základě důstojnosti a úcty.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

dostat se <z čeho>

Dostat se znamená dosáhnout, dosáhnout cíle, vyřešit situaci nebo dosáhnout úspěchu.

projektovat <co do čeho>

Projektovat znamená navrhnout a plánovat budoucí činnosti, aby byly dosáhnuté cíle.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit = zrušit svůj postoj a opustit původní pozici.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho/čeho se obávat - být obezřetný a předvídavý, abych se vyhnul nebezpečí, neštěstí nebo neúspěchu.

natlouci (hřebíky)

Natlouci hřebíky znamená jejich rázem do dřeva nebo jiného materiálu zasunout.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

házet <co do čeho>

Házet znamená hodit něco z místa na místo, např. míč, hřebík, kamen apod.

dopřát si <čeho>

Dopřát si znamená vychutnat si konkrétní věc nebo činnost, která nás těší a dodává nám energii.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

vyndat <co z čeho>

Vyndat: odebrat (co) z (čeho) pomocí vyjmutí, vytažení.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

vložit se <do čeho>

Vložit se: zapojit se, začlenit se do čeho; začít se účastnit něčeho.

naplnit (zásobník)

Naplnit znamená dát do zásobníku co nejvíce možností, ať už je to materiál, zboží nebo informace.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.