Facebook

Plánovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu plánovat.

Význam: Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

zamýšlet

Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

projektovat

Projektovat znamená vytvářet plány, diagramy, schémata a další dokumenty pro řízení, vývoj a implementaci projektu.

navrhovat

Navrhovat znamená předkládat návrhy, ideje a plány určitého úkolu nebo projektu.

rozvrhnout

Uspořádat něco do časových, prostorových nebo jiných kategorií.

chystat

Připravovat něco pro budoucí použití; příprava k něčemu, provádění pozitivních změn.

připravovat

Připravovat znamená předem se připravit na něco; vyřídit si veškeré potřebné úkony, aby bylo připraveno na danou událost.

mít v úmyslu

Mít v úmyslu znamená mít v plánu nebo zamýšlet nějakou činnost nebo úkol.

Podobná synonyma

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

přizpůsobovat <co čemu>

Přizpůsobit se, vyvíjet úsilí nebo strategii pro dosažení kompatibility s něčím.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

přimknout se <k čemu>

Připojit se k čemu, pevně se držet, být odhodlaný.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

oddávat se <čemu>

Oddávat se: přen. věnovat se něčemu intenzivně, zaprodat se.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

donutit <koho k čemu>

Donutit znamená násilným způsobem přinutit někoho k činu či akci.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

uzpůsobený <k čemu>

Uzpůsobený: upravený tak, aby odpovídal požadavkům nebo okolnostem.

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

vzhledem k čemu

Vzhledem k: vymezování konkrétní souvislosti mezi dvěma jevy nebo skupinou jevů.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit (někoho) k něčemu; přesvědčit; vynutit si.

zamýšlet <co>

Přemýšlet o něčem, uvažovat o něčem. Zvažovat možnosti, vyhodnocovat situace.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

připravovat <co>

Připravovat znamená přípravu čehožkoli pro použití, například přípravu jídla nebo přípravu materiálů pro projekt.

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

chystat se k odchodu

Připravovat se na odchod, být připraven odejít.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.