Facebook

Plánovat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu plánovat.

Význam: Plánovat je proces uspořádávání budoucích aktivit a cílů, které jsou vytvořeny pro usnadnění úspěchu.

mít v úmyslu <co>

Mít v úmyslu znamená mít záměr udělat určitou věc.

mít v plánu

Mít v plánu znamená přemýšlet o tom, co chceme dělat, a udělat konkrétní kroky k tomu, aby to bylo možné.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

zamýšlet

Plánovat, přemýšlet o budoucnosti, připravovat se, analyzovat a řešit.

projektovat

Projektovat znamená vytvářet plány, diagramy, schémata a další dokumenty pro řízení, vývoj a implementaci projektu.

navrhovat

Navrhovat znamená předkládat návrhy, ideje a plány určitého úkolu nebo projektu.

rozvrhnout

Uspořádat něco do časových, prostorových nebo jiných kategorií.

chystat

Připravovat něco pro budoucí použití; příprava k něčemu, provádění pozitivních změn.

připravovat

Připravovat znamená předem se připravit na něco; vyřídit si veškeré potřebné úkony, aby bylo připraveno na danou událost.

mít v úmyslu

Mít v úmyslu znamená mít v plánu nebo zamýšlet nějakou činnost nebo úkol.

Podobná synonyma

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

směřovat <k čemu>

Směřovat znamená soustředit úsilí nebo energii k dosažení určitého cíle.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

přivolit <k čemu>

Povolit konkrétní činnost; dovolit něco, co jinak není povoleno.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se znamená uniknout nebo se vyvarovat něčemu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit energii a čas na něco, zaměřit se na to a věnovat se tomu.

vyslovovat se <k čemu>

Vyjádřit se k něčemu vyslovováním názoru, názoru či návrhu.

zabránit <čemu>

Zabránit: předcházet, zamezit, zapobít, odvrátit.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k činům nebo myšlenkám, které jsou obvykle považovány za nesprávné nebo nežádoucí.

připravovat (pomstu)

Pomstu připravovat: příprava na provedení odplaty.

připočítávat <co k čemu>

Připočítávat znamená přidávat (čísla) k jiným číslům.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

připravovat text (k vydání)

Příprava textu k vydání: sestavování a úprava textu do požadované podoby pro tisk, publikování nebo distribuci.

přistoupit <k čemu>

Přistoupit znamená učinit krok nebo čin, který je potřebný k uskutečnění něčeho.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

odolat <čemu>

Vystát tlak, obtíž nebo útok a zůstat silný a nezranitelný.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přimět k pohybu, změnit stávající situaci; vyvolat jednání nebo změnu.

uvyknout <čemu>

Uvyknout se znamená naučit se, jak se zachovat, nebo jak fungovat v určité situaci.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odmítat nebo se bránit, nepřistoupit na něco, čeho se někdo snaží dosáhnout.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.