Facebook

Vázat se <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu vázat se <k čemu>.

Význam: Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

vzejít

Vzejít: vzniknout, vyjít, vyplývat, vyplynout, odvíjet se.

vyvstat

Vyvstat je činnost vstát, vystoupat, vyjít, vyčnívat, vztyčit se.

povstat

Vzniknout, vyjít najevo, stát se viditelným, projevit se.

zrodit se

Narodit se, být přiveden na svět; začít existovat; vyjít z lůna matky.

zemřít (bídně)

Umírání bídnou smrtí - znamená to zemřít v bolestech, trápení a utrpení.

zajít

Zajít znamená dosáhnout nebo se dostat někam, nebo dosáhnout čeho, nebo se vyhnout čemu.

zahynout

Zahynout znamená umírat nebo zemřít předčasně.

zdechnout (pes)

Zdechnout znamená pro psa zemřít, odcházet z tohoto světa.

chcípnout

Chcípnout znamená umírat, obvykle náhlou, nečekanou smrt.

zcepenět

Zcepenět znamená být silně znečištěný a zanedbaný.

spojovat

Spojovat znamená vytvářet nebo sčítat dva nebo více elementů dohromady, čímž se vytváří nová jednotka.

sjednocovat

Sjednocovat znamená sloučit něco, co je rozděleno, do jednoho celku.

slučovat

Slučovat znamená spojovat, sdružovat, skládat dohromady.

sdružovat

Spojovat lidi nebo skupiny dohromady, často kvůli společnému cíli nebo prospěchu.

rozpojovat

Rozpojovat znamená rozdělovat nebo odpojovat věci, co byly spojené.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

připoutávat

Připoutávat znamená držet nebo zajistit něco v pevném stavu, aby se nepohybovalo.

připojovat

Připojovat znamená propojit se s něčím, například s počítačem nebo sítí.

souviset <s čím>

Souviset je spojovat se, být v přímém vztahu; být v úzkém příbuznosti.

Podobná synonyma

strašit <koho>

Strašit: působit strach, vyvolávat hrůzu; obvykle používané ve spojení s druhým člověkem.

utrhovat se <na koho>

Utrhovat se znamená účelově vyhledávat osobu, s níž chceme mít kontakt.

přemluvit <koho>

Vyzvat někoho, aby se rozhodl nebo udělal něco, co by neudělal bez této výzvy.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

svolit <k čemu>

Svolit: přijmout nebo schválit něco, co je navrženo; souhlasit s něčím, co je požadováno.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

považovat se <za koho n. co>

Považovat se za někoho nebo za něco znamená přijímat, že se naše identity nebo postavení odpovídá této osobě nebo věci.

ošetřit <koho>

Ošetřením se rozumí poskytnutí lékařské, léčebné nebo rehabilitace péče o člověka, zvíře nebo věc.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená unikat, obcházet, vyvarovat se.

plísnit <koho>

Plísnit znamená kritizovat nebo hanit někoho nepřiměřeně, často za účelem zesměšňování.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.

zdechnout

Zdechnout znamená zemřít, umřít; ztratit životní sílu a vyprázdnit se.

spojovat (klihem)

Spojovat znamená sjednotit, spojit, propojit nebo sloučit dvě nebo více částí do jednoho celku.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

odhlédnout <od čeho>

Odhlédnout: nevšímat si něčeho, učinit kompromis a odpustit věc.

vítat <koho>

Vítat znamená přivítat někoho laskavě a srdečně.

zbavit se <čeho>

Odstranit, zbavit se čeho; opustit; zřeknout se; zbavit se účasti.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

pouštět se <do čeho> (bezhlavě)

Pouštět se: bezhlavě se vrhnout do něčeho, s nezváženým rizikem a bez zohlednění následků.

hledat (řešení čeho)

Hledat znamená vyhledávat něco nebo řešit problém, aby se dosáhlo cíle.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená úplně vyčerpat fyzické nebo psychické síly, energii nebo odhodlání dané osoby.

ztýrat <koho>

Násilně přivodit poškození člověku nebo věci; zneužívat člověka nebo jeho práva.

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout znamená přijmout okamžité opatření k boji proti něčemu nebo k omezení škod, které by se mohly vyskytnout.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.