Facebook

Okrsek - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu okrsek.

Význam: Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

území

Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

oblast

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

okruh

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

končina

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

kraj

Kraj je obecný výraz pro politickou oblast (území), ve kterém se koncentrují veřejné služby a úředníci.

obvod

Obvod je okruh nebo čára kolem něčeho, obvykle je to ohraničení nebo omezení.

okres

Okres je územní jednotka státu, která se skládá z měst a obcí a jejím cílem je zajišťovat vykonávání státní správy.

distrikt

Distrikt je územní jednotka, obvykle v rámci státu, kde se provádí správa, soudní nebo jiná opatření.

rajón

Rajón je politické území, typicky ve státě nebo oblasti s jednotnou správou, jako je například čtvrť, obec nebo větší oblast.

revír

Revír je území určené pro lov, rybolov nebo jinou formu získávání přírodních zdrojů.

Podobná synonyma

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

obsazovat (území)

Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

zarovnat (kraj)

Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

zbavený (území)

Odstraněný, vyřazený nebo zbavený území je oblast, která byla odebrána z oficiálního státního nebo mezinárodního území.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

pruh (území)

Pruh je území vyznačené linii, obvykle omezující pohyb nebo použití.

vzdálená končina

Vzdálená končina je geografická oblast, která je vzdálená od původního místa nebo domova a obecně jako neznámá.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

přerušit (obvod)

Přerušit obvod znamená odpojit elektrickou cestu mezi dvěma body.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

rodný kraj

Rodný kraj je oblast, ve které člověk vyrůstal a nebo se narodil, je to země, kterou cítí jako domov.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

periférie (města)

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.