Facebook

Oblast - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu oblast.

Význam: Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

území

Území je oblast definovaná hranicemi, která je určena pro specifické účely.

končina

Končina je prostor, ve kterém se nachází jasně vymezená oblast. Může se jednat o část země, kraje, města nebo obce.

teritorium

Teritorium je oblast či část území nějakého státu nebo jiného územního celku.

zóna

Zóna je oblast nebo část území, které má svůj specifický charakter a vymezenou hranici.

obvod

Obvod je oblast, která je obklopená určitou hranicí nebo čárou.

okruh

Okruh je definován jako část něčeho, nebo oblast, která je vymezena a ohraničena.

obor

Obor je oblast nebo oblast znalostí, dovedností nebo činností, ve které se někdo zabývá.

odvětví

Odvětví je sektor hospodářské činnosti, který se skládá z podniků nebo organizací provádějících stejnou nebo podobnou činnost.

sféra

Sféra je obecným pojmem pro ohraničenou část prostoru, například geografickou, politickou nebo kulturní.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

Podobná synonyma

obor (studia)

Obor je oblast studia, specializace nebo disciplína, která se zaměřuje na určité téma, oblast studia nebo službu.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

lékařství (obor)

Lékařství je odvětví medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

obor (činnosti)

Obor je směs činností, schopností a dovedností, které jsou spojeny a vyžadují specializaci a znalosti.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

pruh (území)

Pruh je území vyznačené linii, obvykle omezující pohyb nebo použití.

obsazovat (území)

Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

zbavený (území)

Odstraněný, vyřazený nebo zbavený území je oblast, která byla odebrána z oficiálního státního nebo mezinárodního území.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

periférie (města)

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

přerušit (obvod)

Přerušit obvod znamená odpojit elektrickou cestu mezi dvěma body.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.