Facebook

Končina - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu končina.

Význam: Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

krajina

Krajina je obecný termín pro označení geografického území, které může být obývané nebo neobývané, může mít specifickou kulturu, ekonomiku nebo politiku.

kraj

Kraj je oblast, která může být buď administrativní, politická nebo geografická. Je to obecný pojem a jeho definice se liší v závislosti na zemi.

území

Území je oblast nebo část země, kde se vláda vykonává. Může být také definováno jako územní jednotka, která je omezena na zeměpisnou oblast.

obvod

Obvod je ohraničení nebo okruh, ve kterém se něco děje; může to být například poloměr, fyzická hranice nebo jiná čára, která odděluje jednotlivé části.

oblast

Oblast je definována jako část země nebo oblast s určitými rysy, jako jsou geografické, politické nebo kulturní.

místo

Místo je místo, kde se nacházíte nebo se něco děje; obecně znamená místo polohu nebo umístění něčeho.

okruh

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

Podobná synonyma

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

dát na místo

Vrátit věc na původní místo; poslat ji na správné místo.

zarovnat (kraj)

Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

přerušit (obvod)

Přerušit obvod znamená odpojit elektrickou cestu mezi dvěma body.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

omezený na místo

Omezený se obvykle používá k označení čeho nebo koho, kdo je omezený ve svých možnostech, schopnostech, dovednostech nebo zkušenostech.

suché místo

Suché místo je místo s nízkou vlhkostí a málo vodou.

obvod (místní)

Obvod místní je označení pro oblast, ve které se nachází místo, obvykle oblast města nebo obce.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

obsazovat (území)

Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

místo pobytu

Místo pobytu je místo, kde se člověk zdržuje, trvale nebo dočasně.

místo (procházek)

Místo je obecný termín pro určitou oblast nebo část prostoru, může být fyzické, virtuální nebo imaginární.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

periférie (města)

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

ucházet se o místo

Ucházet se o místo znamená podat žádost o pracovní pozici.

na jiné místo

Shrnutí: Přesunutí nebo přesunutí něčeho z jednoho místa na druhé.

konečné místo

Konečné místo je místo, kam se dostanete po dokončení cesty. Může to být fyzická lokalita nebo metaforický cíl.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.