Facebook

Zarovnat (kraj) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu zarovnat (kraj).

Význam: Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

střežit

Strážit, hlídat, být ostražitý a věnovat pozornost.

chránit

Chránit znamená ochraňovat nebo bránit před útokem, škodou nebo nebezpečím.

ochraňovat

Chránit před nebezpečím, zabránit škodě nebo ublížení; podporovat a udržovat bezpečí.

stříci

Střící je osoba, která zastává roli blízkého příbuzného, starajícího se o děti nebo jinou osobu, která je právně chráněna.

zachovávat (zákon)

Zachovávat zákon znamená dodržovat a respektovat právní předpisy.

zkrátit (stříháním)

Zkrátit znamená omezit délku nebo rozsah něčeho.

sestříhat

Sestříhat znamená odstranit část materiálu nebo textu, upravit jeho délku a vybrat jen to nejdůležitější.

Podobná synonyma

nedodržet (zákon)

Nedodržet zákon znamená porušit jeho pravidla a uložené sankce.

chránit se <čeho>

Bránit se nebezpečí, škodlivým vlivům nebo poškození.

zkrátit <co>

Zkrátit znamená udělat něco kratším nebo menším.

stříci se

Stříci se znamená střežit si svoje zdraví a bezpečí, dávat pozor na nebezpečí a opatrně se chovat.

chránit se

Bránit se před nebezpečím a ohrožením; uchovat si svou bezpečnost, zdraví a majetek.

zákon

Zákon je soustava pravidel, která definuje způsob, jakým se lidé chovají a reguluje jejich vzájemné chování.

dodržet (zákon)

Dodržovat zákon znamená plnit povinnosti a respektovat stanovená pravidla.

přestupovat zákon

Přestupování zákona znamená porušování předpisů nebo zákonů.

chránit <koho>

Chránit znamená ochraňovat, dbát o bezpečí a zdraví někoho.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

zachovávat (zvyky)

Zachovávat znamená udržovat a chránit, aby se zvyky a tradice zůstaly stejné jako dříve.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

neměnný (zákon)

Neměnný zákon je zákon, který je nastaven na trvalou a nezměnitelnou úroveň.

nedodržovat (zákon)

Porušovat, nerespektovat, nesplňovat požadavky zákona.

chránit se <před čím>

Chránit se znamená ochraňovat se před nebezpečím, škodlivými vlivy a riziky.

zachovávat (předpisy)

Držet se předpisů, dodržovat je a přiměřeně je dbát, aby se jejich pravidla respektovala.

střežit <co>

Strážit, hlídat, chránit; dbát na to, aby se nic neporušilo.

zkrátit si cestu

Ušetřit čas a cestu projížděním kratší trasy.

zkrátit <koho>

Zkrátit znamená učinit osobu kratší nebo kompaktnější.

ctít (zákon)

Ctít zákon znamená dodržovat jeho pravidla a respektovat jeho autoritu.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

zkrátit

Zkrátit se vztahuje k snížení délky, velikosti či množství.

zachovávat se

Respektovat se, dodržovat etické standardy a konat správně v souladu s morálkou a zákony.